Sprawozdanie z konferencji „Przyszłość imagologii”

Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość imagologii” Białystok, 13-14 maja 2016 roku. Sprawozdanie

Mgr Aleksandra Kołodziejczak

Profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew (1932 – 2012) był wybitnym rosyjskim uczonym, slawistą, znawcą literatury polskiej, który w swoich monografiach naukowych dążył do przedstawienia pełnego wizerunku Polski i Polaków. Badacz celowo unikał uproszczonych ocen, pragnął pokazywać artystyczne osiągnięcia literatów różnych orientacji ideologicznych, podkreślał ścisłe związki między literaturą polską i rosyjską, propagował twórczość polskich pisarzy, w tym noblistów. Zajmował się między innymi badaniem twórczości Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, Tadeusza Konwickiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej, a także kierował międzynarodowym projektem „Rosja – Polska. Wzajemne postrzeganie w literaturze i kulturze”. W 2012 roku profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew został odznaczony tytułem doktora honoris causa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. J. Kupały; zaraz potem, dzień po uroczystości, zmarł.

To właśnie pamięci profesora Wiktora Aleksandrowicza Choriewa została poświęcona czwarta Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość Imagologii”, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 roku w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Konferencja została zainspirowana Choriewowską imagologią, subdyscypliną dyskursu humanistycznego, która koncentruje się na wzajemnym postrzeganiu przedstawicieli różnych narodów – w tym Polaków i Rosjan – czego świadectwa znajdujemy między innymi w dziełach twórców literatury. Na Podlasie przyjechali badacze z Białorusi – z Mińska oraz Grodna, w tym wybitna uczennica Profesora i zarazem bardzo otwarta, sympatyczna osoba – profesor Swietłana Musijenko (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. J. Kupały).

Czytaj więcej: kolodziejczak-sprawozdanie

„ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” – PIĘCIOLECIE PROJEKTU

„ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” – PIĘCIOLECIE PROJEKTU NAUKOWEGO I CYKLICZNYCH KONFERENCJI: 2012–2016.

SPRAWOZDANIE

Prof. Jarosław Ławski

Pomysł organizowania w Białymstoku cyklicznych konferencji naukowych, które odbywałyby się w tym samym czasie, co Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”, organizowany od 2008 roku, zrodził się w 2011 roku w rozmowach dr Barbary Olech oraz prezes Lucy Lisowskiej z Jarosławem Ławskim. Ten ostatni przedłożył formułę „Żydzi wschodniej Polski” i postanowił włączyć do organizacji konferencji Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Tym samym powstało środowisko, które przez pięć lat organizowało co roku konferencje z tego cyklu. Tworzyły je: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. W różnych okresach angażowały się w organizację sesji: Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Wydział Filologiczny UwB, Galeria im. Slendzińskich w Białymstoku.

Czytaj więcej: j-lawski-pieciolecie-programu

Galeria zdjęć z ostatniej odsłony konferencji „Żydzi wschodniej Polski”.

 

Konferencja „Żydzi wschodniej Polski” i festiwal Zachor

W dniach 20-21 czerwca 2016 roku odbyła się organizowana przez naszą Katedrę V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI” (Edycja piąta: „Judaizm środkowo- i wschodnioeuropejski”).

Konferencji towarzyszył organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Polska – Izrael” festiwal Zachor.

PROGRAM

Fotografie Mirosław Szut

PROF. JAROSŁAW ŁAWSKI ORAZ DR MARCIN BAJKO Z WIZYTĄ W KATEDRZE POLONISTYKI NARODOWEGO UNIWERSYTETU IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

29 kwietnia 2016 roku prof. Jarosław Ławski i dr Marcin Bajko wzięli udział w specjalnym zebraniu Katedry Polonistyki Instytutu Filologii.

– Prof. Ławski wygłosił wykład na temat Edycji pism rozproszonych Zygmunta Glogera, poprzedzony obszernym wprowadzeniem w życie i twórczość pisarza.

– Dr Bajko mówił o Publicystyce Tadeusza Micińskiego w okresie I wojny światowej, poświęcając szczególną uwagę odnalezionym w kijowskich bibliotekach rosyjskojęzycznym tekstom pisarza z 1917 roku: Polacy i Bułgarzy (Поляки и Болгары), Zamek królewicza Marka (Замок королевича Марко), Liturgia piękna (Литургія красоты) i Polska w twórczości H. Sienkiewicza (Польша въ творчеств Г. Сенкевича). Wykład dotyczył również związków personalnych Micińskiego z ziemią ukraińską, głównie z Polesiem, lecz również o obrazie Ukraińców i Białorusinów w jego pismach. Mowa była także o filosłowiańskich koncepcjach w twórczości pisarza.

W obu wykładach wzięli udział pracownicy Katedry Polonistyki oraz studenci Wydziału Filologicznego. Wizyta w Kijowie związana była z kwerendami rosyjskojęzycznych pism publicystycznych Tadeusza Micińskiego.

Zapraszamy na wykłady gościnne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z goszczącymi w Polsce w ramach programu Erasmus literaturoznawcami-komparatystami z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie.

Litewscy naukowcy wygłoszą następujące wykłady:
Prof. dr hab. Andrzej Baranow: Polska proza realistyczna. Henryk Sienkiewicz. Dyskurs litewski

Doc. dr Halina Turkiewicz: Najnowsza literatura polska Litwy: wymiar lokalny i uniwersalny

Wykłady odbędą się 8 CZERWCA 2016 ROKU /środa/ o godz. 11.00 w pokoju nr 75 na Wydziale Filologicznym UwB, Pl. Uniwersytecki 1.
Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Czerwiński

Najnowsze działania naukowe KBF W-Z

W dniach 22-23 kwietnia obradowała w Pałacu w Rybnej na Górnym Śląsku Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Krasiński w kontekstach literacko–kulturowych dawnych i współczesnych”.

Jej organizatorami były: Odziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Tarnowskich Górach oraz Katowicach Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku. Komitetem Organizacyjnym kierowali dr Małgorzata Burzka-Janik oraz profesorowie Jarosław Ławski i Marek Piechota (Uniwersytet Śląski). W Konferencji wzięło udział 30 uczonych z Polski, Włoch i Francji.

rybna1   rybna2

Król-Duch Juliusza Słowackiego. Tekst – dzieje lektury – konteksty historyczne” – to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która obradowała w dniach 6–7 maja w Białymstoku. Jej organizatorami były: Katedra Badań Filologicznych „Wschód– Zachód” UwB oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, w której nowym gmachu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 odbywały się obrady. Współorganizowały sesję:  Zakład Komparatystyki, Pracownia Literatury Użytkowej i Okolicznościowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Warszawie. W sesji wzięło udział 45 badaczy literatury romantycznej.

13 maja w Książnicy Podlaskiej odbyła się uroczystość pożegnania Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Jana Leończuka, który odszedł na emeryturę. Jan Leończuka, wieloletniego pracownika Filii UW w Białymstoku, uhonorowano tomem Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne dedykowane Janowi Leończukowi (pod red. J. Ławskiego i Ł. Zabielskiego, Białystok 2016, ss. 960). W uroczystości wzięli udział licznie profesorowie i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku. Dyrektora powitała Jego następczyni, Dyr. Jolanta Gadek. Laudację wygłosił prof. Jarosław Ławski. Uroczystość uświetniły koncert i uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich. W wydarzeniach tych wzięli udział także goście z Litwy i z Białorusi, delegacje bibliotekarzy z całego Podlasia, a także dr Sigitas Narbutas, Dyrektor Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie.

leonczuk

W dniach 13-14 maja obradowała w Białymstoku Międzynarodowa Polsko–Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość Imagologii”, kończąca czteroletni cykl konferencji polsko-białoruskich dedykowanych pamięci wybitnego rosyjskiego slawisty Wiktora A. Choriewa (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk). Sesje z tego cyklu odbywały się w Mińsku, Grodnie i Białymstoku, a ich współorganizatorem ze strony polskiej była Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. W czasie białostockiego spotkania zarysowana perspektywy badań na kolejne lata nad wzajemnymi wyobrażeniami o sobie kultur białoruskiej i polskiej.

W dniach 16-17 maja na Wydziale Filologicznym UwB gościł na zaproszenie Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”  z wykładami gościnnymi wybitny białorutenista z Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały prof. Ihar W. Żuk. Wygłosił on wykłady pod tytułem Twórczość Wasyla Bykowa jako zapowiedź białoruskiej Nagrody Nobla. Koordynatorem spotkań z prof. Żukiem był dr Grzegorz Czerwiński.

DSC_0015

Wykłady profesora I.W. Żuka

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza na otwarte wykłady gościnne Profesora Ihara Żuka z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały

Wspólny temat wykładów: Васіль Быкаў як прадаснова беларускага літаратурнага Нобеля. (Twórczość Wasila Bykawa jako zapowiedź białoruskiej Nagrody Nobla).

Wykłady odbędą się na Wydziale Filologicznym UwB (Plac Uniwersytecki 1) 16 i 17 maja 2016 roku w godzinach 9.45–11.15, sala 47

Pierwszy wykład (w poniedziałek) będzie poświęcony osobliwościom fenomentu Wasila Bykawa. Podczas drugiego wykładu (we wtorek) profesor Żuk omówi artyzm białoruskiego pisarza na podstawie opowieści „We mgle”.

Wykłady odbywać się będą w języku białoruskim. Dla osób, które nie znają białoruskiego, przygotowaliśmy slajdy w języku polskim.

Ihar Wasiliewicz Żuk – białorutenista i rusycysta, profesor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, pracownik Katedry Literatury Białoruskiej, członek Związku Pisarzy Białorusi. Zainteresowania naukowe: krytyka literacka, literatura współczesna, historia literatury białoruskiej, teoria literatury, twórczość Wasila Bykawa. W latach 1991–1996 był dziekanem Wydziału Filologii Białoruskiej.

Interpretacje Choriewowskie Seria IV

Serdecznie zapraszamy na obrady Międzynarodowej Polsko-Białoruskiej Konferencji Naukowej „Przyszłość imagologii”.

Konferencja odbędzie się w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14) w dniach 13-14 maja 2016 roku.

Jest to czwarta konferencja z serii Interpretacji Choriewowskich, poświęcona wybitnemu rosyjskiemu poloniście profesorowi Wiktorowi Aleksandrowiczowi Choriewowi (1932-2012), twórcy moskiewskiej szkoły imagologii.

PROGRAM KONFERENCJI