Dr Grzegorz Czerwiński

Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej czerwinski
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku

Plac Uniwersytecki 1, pokój 67
15-420 Białystok
Tel. służbowy: 85 745 75 05
E-mail: g.czerwinski [at] hotmail.com

Wykształcenie:

 • Stopień Docteur en Langues et lettres (nostryfikacja dyplomu doktorskiego), Université Libre de Bruxelles (Bruksela, Belgia), 2009.
 • Stopień Doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Uniwersytet Gdański, 2007. Rozprawa doktorska: Przestrzeń artystyczna w prozie Włodzimierza Odojewskiego (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, recenzenci: prof. dr hab. Marek Tomaszewski, Université Charles-de-Gaulle Lille 3 oraz prof. dr hab. Bogusław Żyłko, Uniwersytet Gdański).
 • Dyplom Magistra filologii polskiej, Uniwersytet Gdański (uzyskany z tytułem „Najlepszego Absolwenta Filologii Polskiej”), 2002.

Zatrudnienie:

 • 2016-   : Adiunkt w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet w Białymstoku.
 • 2013-2016: Starszy specjalista ds. naukowych w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Uniwersytet w Białymstoku.
 • 2011-2012: Onbezoldigd postdoctoraal medewerker w Katedrze Języków i Kultur (Vakgroep Talen en Culturen), Universiteit Gent (Gandawa, Belgia).
 • 2010-2011: Postdoctoral Researcher w Katedrze Slawistyki i Studiów nad Europą Wschodnią (Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde), Universiteit Gent (Gandawa, Belgia)
 • 20092011: wykładowca (chargé de cours) języka polskiego i literatury polskiej w Ecole Européenne de Mol (Belgia).
 • 20032007: nauczyciel w Gdańskich Szkołach Autonomicznych.
 • 20042007: lektor języka polskiego w Gdańskiej Fundacji Oświatowej, koordynator nauczania języka polskiego dla obcokrajowców w programie stypendialnym „Paderewski”.
 • 20042005: wykładowca (w ramach studiów doktoranckich) historii literatury polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekty badawcze – granty:

 • Wykonawca w projekcie prof. dr. Alekseja Yudina i prof. dr Jeannine Vereecken: Saints Becoming Magicians. Orthodox Saints in East Slavic Popular Magic. Finansowanie:  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (Belgia), nr  grantu: 3G004608, UGent B/08969/03 (Universiteit Gent, Belgia, 20102011).
 • Kierownik grantu „Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”. Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 4), nr DEC-2012/07/B/HS2/00292 (Uniwersytet w Białymstoku, 20132016).
 • Wykonawca w grancie „Czarny romantyzm” (Uniwersytet w Białymstoku, 20132016). Kierownik projektu: prof. dr hab. Halina Krukowska.

Zainteresowania badawcze:

 • Komparatystyka słowiańska.
 • Literatura polskich, białoruskich i litewskich Tatarów.
 • Literatura polska i literatury wschodniosłowiańskie XX i XXI w.
 • Relacje pomiędzy kulturą słowiańską a światem islamu.
 • Teoria literatury (szczególnie problem przestrzeni artystycznej).
 • Semiotyka kultury i metodologia Tartusko-Moskiewskiej Szkoły Semiotycznej.
 • Folklor Słowian wschodnich.

 

PUBLIKACJE:


Monografie:

 • Grzegorz Czerwiński, Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
 • Grzegorz Czerwiński, Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja, Książnica Podlaska, Białystok 2013.

Edycje krtytyczne tekstów literackich:

 • Stanisław Kryczyński, Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje, wstęp, wybóri opracowanie Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014. (Seria „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Studia Tatarskie, pod red. Grzegorza Czerwińskiego, seria 2).
 • Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, wstęp, wybór i opracowanie Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014. (Seria „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Studia Tatarskie, pod red. Grzegorza Czerwińskiego, seria 3).

Redakcja monografii zbiorowych:

 • Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu: Jarosław Ławski, redakcja naukowa: Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015.
 • Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), ed. by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015.

Wybrane artykuły:

 • Barokowy paszkwil przeciwko Tatarom-muzułmanom jako źródło historyczne i pre-tekst do badań literatury polsko-tatarskiej, „Ruch Literacki” 2015, z. 3.
 • История – география – геопоэтика. О возможных методах анализа произведений современной художественной литературы польских, литовских и белорусских татар, „Slavia Orientalis” 2015, nr 2.
 • Counter Image or Parallel? The Metaphor of Italy-Ukraine in the Work of Włodzimierz Odojewski and Jarosław Iwaszkiewicz, „Zeitschrift für Slavische Philologie” (Heidelberg) 2014, vol. 70, issue 1.
 • Dzieje rękopisów Stanisława Kryczyńskiego (1911–1941), „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 1.
 • Ukraińskie spojrzenie na dialogi Józefa Ignacego Kraszewskiego z Ukrainą, „Wiek XIX” 2014, VII (XLIX).
 • Selim Chazbijewicz jako poeta polsko-tatarski, „Pamiętnik Literacki”, 2013, nr 2
 • O „sprawozdaniach” Jakuba Szynkiewicza, czyli mufti Drugiej Rzeczpospolitej jako pisarz, [w:] Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, seria II: Wiktor Choriew in memoriam, układ i wstęp J. Ławski,  red. A. Janicka, G. Kowalski i Ł. Zabielski, Białystok 2013.
 • „Miejscaarchetypy” poezji polsko-tatarskiej (przykład Selima Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego), „Rocznik Komparatystyczny” 2012, nr 3.
 • Как искать структуру в распаде? Анализ художественного пространства в произведениях Влодзимежа Одоевского = Seeking structure in disintegration. An analysis of artistic space in the works of Włodzimierz Odojewski, „Russian Literature” (Amsterdam) 2011, vol. 70, issue 3.
 • The Steppe as a Metaphysical Prison of Death: Despair and the Absurd in Antoni Malczewskis “Marya”, „Zeitschrift für Slavische Philologie” (Heidelberg) 2010, vol. 67, issue 2.
 • The Female Body Rafał Wojaczeks Icon of Prayer. Sacralisation and Deformation, [in:] Художественная антропология: внутреннее и внешнее тело человека влитературе = Artistic anthropology. The interior and exterior human body in literature, Karaganda 2011.
 • Panorama de la littérature polono-tatare aux XXe et XXIe siècles, „Slavica Bruxellensia” (Bruxelles) 2011, nr 7.
 • Между стереотипом и его «дешифрацией». Персонажи украинцев и  категория«точки зрения» в творчестве В. Одоевского // «Культура народов Причерноморья. Научный журнал» (Симферополь) 2009, № 164.
 • Droga jako figura wygnania w prozie Włodzimierza Odojewskiego (funkcjonalność przestrzeni artystycznej), [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, wydaw. Universitas, Kraków 2007.
 • Przestrzeń artystyczna w prozie „emigracyjnej” Włodzimierza Odojewskiego, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy dyskursy uzupełnienia, red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszow 2007.
 • Step romantyczny w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego, [w:] Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007.
 • „Stepy Akermańskie” jako poemat o ciszy, czyli semiotyk czyta Mickiewicza // Крымско-польский сборник научных работ, т. 5 («Дни Адама Мицкевича в Крыму»), ред. В. П. Казарин, Симферополь 2007.
 • Romantyczna przestrzeń stepu w poemacie „Beniowski” Słowackiego, „Ruch Literacki” 2005, nr 1.

 

Spis publikacji z lat 20052012 oraz wybrane artykuły w wolnym dostępie znajdują się na stronie: http://biblio.ugent.be/person/802000734004

 

Profil na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej: https://pbn.nauka.gov.pl/persons/3975105/