Badania

1. Kultura polska między Wschodem a Zachodem – filiacje, interferencje, spory.
2. Pogranicza, Kresy, Wschód – rozpoznania kategorii.
3. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Wschodnia, Zachodnia – tożsamość
europejska w różnych częściach kontynentu.
4. Literatura i język jako znaki tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej.
5. Kultury i literatury Ukrainy, Rosji, Białorusi, krajów bałtyckich w ich związkach z
Zachodem i kultura polską.
6. Słowianie, słowiańskość – historia i współczesność idei.
7. Wschód, wschodniość, orientalizm – literackie rozpoznania zjawisk.
8. Literatura polska od Oświecenia i Romantyzmu po XXI wiek – jej podstawowe nurty
w związkach z ideami i estetyką Wschodu i Zachodu.
9. Antropologiczny wymiar pograniczności: kobieta, dziecko, mężczyzna, starzec jako
bohater i reprezentant tożsamości.
10. Fenomen pisarzy dwujęzycznych w kulturze pogranicznej Europy.
11. Książka, biblioteka, nośniki informacji na pograniczach.
12. Estetyka „czarnego romantyzmu”, ironii, groteski, absurdu, campu, centonu etc.
13. Kulturowe, literackie ewokacje sacrum w świecie Wschodu i Zachodu.
14. Historyczne, socjologiczne, lingwistyczne konteksty rozwoju literatury i sztuki w
Europie Środkowo-Wschodniej.
15. Literackie reprezentacje idei „mniejszości”, „unii”, „wspólnoty”, „konfliktu”, „kryzysu”, „odrodzenia”, „migracji”.