Najnowsze działania naukowe naszej Katedry

W dniach 3-4 kwietnia w Kijowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: na rozdrożu globalnych wyzwań”, zorganizowana przez Kijowski Uniwersytet im. Borisa Hrinczenki. W Konferencji wzięli udział pracownicy i doktoranci  z Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku: prof. J. Ławski, dr A. Janicka, mgr U. Adamska. Badacze biorący udział w sesji reprezentowali: Ukrainę, Polskę, Rosję, Iran, Białoruś.

13 kwietnia prof. Jarosław Ławski oraz dr Anna Janicka wzięli udział w warsztatach dla doktorantów w Akademii Jana Długosza w Częstochowie: Przełomy, przeobrażenia, przepływy? Historycznoliterackie pogranicza w teorii i praktyce badawczej. W dyskusji wzięli także udział: prof. Artur Żywiołek oraz dr Krzysztof Czajkowski z Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD w Częstochowie. Warsztaty połączone były z prezentacją białostockiej Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza”. 14 kwietnia prof. Jarosław Ławski wygłosił gościnny wykład dla studentów Wydział Filologiczno-Historycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie na temat: Czarnoromantyczne „odkrycia” literackie: August Antoni Jakubowski, książę Edward Lubomirski. Zaproszenie na wykład znajduje się tutaj.

006

Relacja z wizyty w Częstochowie

20 kwietnia w Towarzystwie Naukowym Warszawskim w Warszawie prof. Jarosław Ławski wygłosił wykład pod tytułem Projekt edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: założenia i praktyka. Konfrontacje.

22 kwietnia w Państwowym Uniwersytecie  im. Janki Kupały w Grodnie odbyło się seminarium naukowym „Literatura światowa: etnos w świecie historii i współczesności”, poświęcone tym razem dramaturgii Tadeusza Micińskiego. W spotkaniu wziął udział prof. Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych „Wschód –Zachód” z Wydziału Filologicznego UwB.

25 kwietnia VIII LO w Białymstoku we współpracy z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” oraz Stowarzyszeniem Naukowym „Oikoumene” zorganizowano wspólne czytanie epopei narodowej „Pan Tadeusz Adam Mickiewicza non stop”. Czytania zorganizowała dr Grażyna Dawidowicz, słowo wstępne wygłosili prof. Halina Krukowska i prof. Jarosław Ławski. Zaproszenie znajduje się tutaj.

Międzynarodowe seminarium naukowe na Białorusi

piasecki-118 lutego na zaproszenie Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku oraz Instytutu Polskiego w Mińsku prof. Jarosław Ławski i dr Anna Janicka wzięli udział w pierwszym na Białorusi Międzynarodowym Seminarium Naukowym „Osoba i twórczość Sergiusza Piaseckiego w dialogu kultur i literatur”, poświęconym twórczości pisarza Sergiusza Piaseckiego (1901–1964), urodzonego w Lachowiczach koło Baranowicz. Seminarium związane było z wydaniem tomu Nasz i nie nasz Sergiusz Piasecki, napisanego przez mińskich komparatystów: Tatianę Kobrzycką, Piotra Rahoiszę i Mikołaja Chmialnickiego (Mińsk 2014). Edycję książki naukowej i seminarium wsparł Instytut Polski w Mińsku. Seminarium zorganizował doc. Mikołaj Chmialnicki, prodziekan Wydziału Filologicznego BUP w Mińsku.

piasecki-2
Program seminarium Міжнародны Навуковы Семінар «Асоба і творчасць С.Пясецкага ў дыялогу культур і літаратур».

Promocja książki prof. Aliny Kowalczykowej

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza dr Jarosław Klejnocki zaprasza na spotkanie promocyjne z okazji wydania I tomu Pism rozproszonych i zarzuconych prof. Aliny Kowalczykowej

kowalczykowa_5hl6iyxcSpotkanie będzie miało miejsce 28 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta 20.

W spotkaniu udział wezmą: prof. Alina Kowalczykowa oraz redaktorzy tomu: drAnna Janicka i mgr Grzegorz Kowalski. Prowadzenie: dr Iwona E. Rusek.

Zapomnijmy o karabinach!

18 grudnia odbyło się spotkanie z cyklu
OTWARTE KOLOKWIA FILOLOGICZNE
z DR. RAFAŁEM ŻYTYŃCEM
kulturoznawcą, literaturoznawcą,
specjalistą od relacji polsko-niemieckich,
pracownikiem Muzeum Historycznego w Ełku,
wieloletnim pracownikiem Centrum Badań Historycznych PAN W Berlinie.
TEMAT SPOTKANIA:
„Zapomnijmy o karabinach!” Polska, NRD i wspólna (literacka) pamięć II wojny światowej

Dr Rafał Żytyniec, ur. w 1976 roku, kulturoznawca, studia na Wydziale Nauk o Kulturze Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji z siedzibą w Germersheim. W latach 2005-2006 adiunkt i sekretarz naukowy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w latach 2006-2011 pracownik naukowy Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Obecnie prowadzi Dział Historyczny w Muzeum Historycznym w Ełku, współpracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Prus Wschodnich, historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kulturowych, porównawcze aspekty niemieckiej i polskiej kultury pamięci, druga wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków i
Niemców.

Konferencja w Grodnie

W dniach 11–12 grudnia 2014 roku pracownicy i współpracownicy naszej Katedry (prof. Jarosław Ławski, dr Anna Janicka, dr Barbara Olech, dr Łukasz Zabielski, mgr Urszula Adamska, mgr Jolanta Dragańska) wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej”. Organizatorem konferencji był Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. Janki Kupały oraz Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza.

Nasi koledzy odczytali  następujące referaty:
Prof. J. Ławski – Zofia Nałkowska czyta „Kordiana”.
Dr A. Janicka – Emancypacyjne niepokoje młodych pozytywistów warszawskich.
Dr B. Olech – Od hafciarki do wieszczki. W kręgu poematów Marii Grossek-Koryckiej.
Dr Ł. Zabielski – Wątki romantyczne w pismach krytycznych Zofii Nałkowskiej.
Mgr U. Adamska – Nałkowska jako krytyk teatralny. O recenzji krotochwili „Jubileusz mistrza Wincentego Rapackiego (syna)”.
Mgr J. Dragańska – „Kobiecość poszukująca”. O „Narcyzie” Zofii Nałkowskiej.

01_ob0e19c8 02_240e04l8 03_6r1s61gf 04_3c1t5roe

Konferencja „Młodzi pozytywiści warszawscy”

W dniach 5 i 6 grudnia 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa NARODZINY NOWOCZESNEJ ŚWIADOMOŚCI. MŁODZI POZYTYWIŚCI WARSZAWSCY: „PRZEGLĄD TYGODNIOWY” 1866–1876.
Była to pierwsza edycja konferencji pozytywistycznej, a jej myśl przewodnia brzmiała: OBRAZ CZŁOWIEKA – REWIZJE .
W konferencji wzięli udział wybitni znawcy literatury drugiej połowy XIX w., m.in. prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Alina Kowalczykowa, prof. Jolanta Sztachelska i prof. Tadeusz Budrewicz.
Główną organizatorką konferencji była dr Anna Janicka z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UwB, a przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2014–2018.

Program konferencji

01 02 03 04 05

Konferencja o literaturze tatarskiej

W dniach 14–15 listopada 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ESTETYCZNE ASPEKTY LITERATURY POLSKICH, BIAŁORUSKICH I LITEWSKICH TATARÓW (od XVI do XXI w.)”. Obrady odbywały się w Białymstoku i Sokółce. Wzięli w nich udział uczeni m.in. z Anglii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji i Polski. Konferencja była organizowana pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Patronatem Honorowym konferencję objął Prezydent Miasta Białegostoku oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Organizatorami konferencji byli Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Związek Tatarów RP i Książnica Podlaska. W organizację imprez towarzyszących włączyło się Muzeum Historyczne w Białymstoku.

Program konferencji

herb-przyciety herb-przyciety_90pf97i1 wschodzacy-bialystok

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

KM_05

????????????????????????????????????

Dr Grzegorz Czerwiński z wizytą naukową w Rosji

W dniach 4–14 października 2014 r. dr Grzegorz Czerwiński przebywał na wyjeździe naukowym w Federacji Rosyjskiej.
6 października uczestniczył w spotkaniu roboczym w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.
9 października w Kazańskim Uniwersytecie Państwowym w Kazaniu (Republika Tatarstan) wygłosił wykład gościnny dotyczący literatury polskich i białoruskich Tatarów oraz wziął udział w spotkaniu roboczym dotyczącym możliwych sposobów współpracy między polskimi i tatarskimi uczonymi w dziedzinie badań literackich.

KGU-Kazan

W dniach 10–11 października dr Czerwiński uczestniczył w organizowanej przez Akademię Nauk Republiki Tatarstan konferencji naukowej „Naród tatarski i narody Powołża w latach pierwszej wojny światowej”. Nasz kolega wygłosił referat na temat losów pisarzy polsko-tatarskich w latach pierwszej wojny światowej. Udzielił też wywiadu telewizji tatarskiej, która nadała relację z konferencji (spora część relacji dotyczyła prowadzonych na UwB badań dra Czerwińskiego).

mirwar7

Relację w programie TATARLAR można obejrzeć tutaj.

Nasz pracownik gościem dnia w TVP Białystok

W dniu 13 listopada 2014 r. dr Grzegorz Czerwiński z Katedry Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” był Gościem Dnia w Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku. Rozmowa dotyczyła literatury i kultury tatarskiej w Polsce. Naszemu koledze towarzyszył dr Artur Konopacki z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Materiał dostępny w Internecie.