Colloquia Orientalia Bialostocensia

Wschód, Pogranicza, Kresy, obrzeża i krańce, peryferie i prowincja to miejsca o CO-logoszczególnej mocy kulturotwórczej. Równocześnie jest to przestrzeń oddziaływania odmiennych centrów cywilizacyjnych, religijnych, językowych, symbolicznych i literackich. Białystok i Podlasie, dawne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego  i całej jagiellońskiej Rzeczypospolitej to miejsce i dynamiczna przestrzeń pograniczna w głębokim znaczeniu: stykają się tutaj przecinające Europę na pół płyty kontynentalne cywilizacji łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu. Ścierają się tu, ale nie niszcząc wzajemnie, Orient ze światem Zachodu, Bałtowie ze Słowianami, prawosławni z katolikami, Białorusini z Polakami, Ukraińcy i Rosjanie. To źródło niemal wygasłej, niegdyś żywej tradycji żydowskiej, wyniszczonej przez Szoah, powoli odbudowującej się w nowym otoczeniu kulturowym i etnicznym. Tu znajdują się wielkie centra religijne i kulturalne wschodniego i zachodniego chrystianizmu: Ostra Brama, Żyrowice, Święta Góra Grabarka, Poczajów, Troki, Ławra Supraska, Grodno, Żytomierz, Bar, nade wszystko Ławra Kijowsko-Peczerska; tu leżą ośrodki polskiego islamu: Kruszyniany i Bohoniki, centra religijne Karaimów, źródła chasydyzmu. Białostockie Kolokwia Wschodnie to idea służąca międzykulturowej i międzyreligijnej wymianie myśli, utrwalaniu źródeł pamięci i tożsamości kulturowo-historycznej, badaniu świadectw literackich, artystycznych, przedstawiających przenikanie się wiar, kultur i tożsamości. „Colloquia Orientalia Bialostocensia” to naukowa seria wydawnicza, której zadaniem jest publikowanie materiałów źródłowych i prac naukowych dotyczących szeroko rozumianego dziedzictwa europejskiego Wschodu. Jego części stanowią… – Kultura, literatura, historia Europy Środkowej i Wschodniej. – Cywilizacyjne i kulturowe pogranicza Europy i innych kontynentów, Orientu, Południa, Śródziemnomorza. – Pierwsza Rzeczpospolita oraz kultury krajów słowiańskich, bałtyckich, germańskich, romańskich. – Wielkie Księstwo Litewskie, Prusy Wschodnie, Podlasie i Polesie, Inflanty, Kresy, pogranicze wschodnie. – Kultury mniejszości: Białorusinów, Żydów, Karaimów, Ukraińców, Rosjan, Niemców, Romów, Tatarów, staroobrzędowców, prawosławnych, protestantów. – Tradycje, obrzędy, symbole i mity narodów Wschodu, języki ludów zamieszkujących tę kulturową przestrzeń.

Tom 1: Teodor Bujnicki. Ostatni Bard Wielkiego Księstwa Litewskiego, redakcja naukowa i wstęp Tadeusz Bujnicki, Białystok 2012; ss. 264. 118119120121122

Tom 2: Żydzi wschodniej Polski, Seria I: Świadectwa i interpretacje, red. Barbara Olech i Jarosław Ławski, Białystok 2013.

02_0102_03

Tom 3: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski, redakcja naukowa: Anna Janicka, Grzegorz Kowalski i Łukasz Zabielski, Białystok 2013.03_103_2

Tom 4: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Seria II: Wiktor Choriew in memoriam, idea i wstęp Jarosław Ławski, redakcja naukowa: Anna Janicka, Grzegorz Kowalski i Łukasz Zabielski, Białystok 2013.04_104_2

Tom 5: Czerwiński Grzegorz, Sprawozdania z podróży Muftego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, red. naukowa J. Ławski i G. Kowalski, Białystok 2013, ss. 323.

123124125126
Tom 6: Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 567.
140141142143144145 

Tom 7: Żydzi wschodniej Polski, Seria II: W blasku i w cieniu historii, red. Barbara Olech, Jarosław Ławski i Grzegorz Kowalski, Białystok 2014.07_0107_02

Tom 8: Tadeusz Bujnicki, Na pograniczach, kresach i poza granicami. Studia, red. Michał Siedlecki i Łukasz Zabielski, Białystok 2014.

08_0108_02

Tom 9: Stanisław Kryczyński. Wspomnienia – utwory poetyckie – eseje, oprac. Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.

colloquia-9_1colloquia-9_2colloquia-9_3colloquia-9_4
Tom 10: Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, oprac., wybór i wstęp Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.colloqiua10_1colloqiua10_2colloqiua10_3colloqiua10_4colloqiua10_5colloqiua10_6colloqiua10_7
Tom 11: Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne, red. N. Mallutina, J. Ławski, Białystok 2014.
colloquia-11_1colloquia-11_2colloquia-11_3colloquia-11_4colloquia-11_5colloquia-11_6colloquia-11_7
Tom 12: Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Studia, red. Jarosław Ławski i Rafał Żytyniec, Białystok–Ełk 2014.
LenzLenz4_006
Tom 13: Żydzi wschodniej Polski, Seria III: Kobieta żydowska, red. Anna Janicka, Jarosław Ławski i Barbara Olech, Białystok 2015.
Żydzi 3Żydzi 3-1
Tom 14: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (XVIth–XXIst century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015.
estetyczne aspekty 1estetyczne aspekty 8
Tom 15: Edward Małłek, Gdzie jest moja Ojczyzna? Wspomnienia, oprac. tekstu, wstęp, red. tomu Jarosław Ławski, przedsłowie Dariusz Zuber, Białystok–Ełk 2016.
mallek 1mallek2

Tom 16: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2016.

wschod-muzul-lit-pol1wschod-muzul-lit-pol2

Tom 17: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red.  Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski, Białystok 2016.

leon1leon2

Tom 18: Żydzi wschodniej Polski, Seria IV: Uczeni żydowscy, red. Grzegorz Czerwiński i Jarosław Ławski, Białystok 2016.
uczeni zydowscy 1uczeni zydowscy 2
Tom 19: Ewa Pańkowska, Powieści Wiktora Pielewina. Kontekst postmodernistyczny. Interpretacje, Białystok 2016.
 
Tom 20: Andrzej Rataj, Stefania Ulanowska. Tajemniczy życiorys, niepublikowane fragmenty twórczości, Białystok 2016.
 
Tom 21: Odessa w literaturach słowiańskich. Studia \ Одеса у слов’янських літературах \ Odessa in Slavonic Literatures. Studies, edited by Jarosław Ławski, Natalia Maliutina \ ред. Ярослав Лавський, Наталія Малютіна, Białystok–Odessa 2016.
 
Tom 22: Aleksandra Kołodziejczak, „Moje wspomnienia” Księcia Włodzimierza Mieszczerskiego. Poetyka – Portret elity rosyjskiej – Wizja kultury polskiej, Białystok 2016.
 

Tom 23: Joanna Dziedzic, Fiodor Tiutczew i jego dzieło. Człowiek – przyroda – historiozofia – estetyka, Białystok 2016.

Tom 24: Weronika Biegluk-Leś, Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernitycznej. Między poetyką a filozofią języka, Białystok 2016.

Tom 25: Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia, red. nauk. Jarosław Ławski, Jan Leończuk, Łukasz Zabielski, Białystok 2016.

Tom 26: Krzysztof Kurianiuk, Wielka podlaska zmiana. Obrazy świata polskiej transformacji systemowej w reportażach Polskiego Radia Białystok w latach 1989–1999, Białystok 2016.

Tom 27: Żydzi wschodniej Polski, Seria V: W kręgu judaizmu, red. Jarosław Ławski, Iwona E. Rusek, Białystok 2017.

Tom 28: Zagadnienia bilingwizmu, seria I: Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. A. Baranow, J. Ławski, Bia­łystok 2017.

Tom 29: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Białystok 2017.