Czarny Romantyzm

Żywimy nadzieję, że czytelnik dzisiejszy, żyjący w XXI-wiecznej cywilizacji, wyjaławiającej świat z dziwności, tajemnicy, a więc i z poezji – chętnie sięgnie po pozycje z Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”. Lektura proponowanych książek dostarczy okazji do snucia refleksji egzystencjalnej i filozoficznej, ukierunkowanej na zgłębienie istoty świata i człowieka oraz być może umożliwi przeżycie całej skali uczuć romantycznych, a przede wszystkim melancholii i grozy. Czarny romantyzm to literatura wyrosła z odczucia demonicznej obcości świata i jego zła. To literatura będąca efektem wyobraźni uwolnionej z racjonalistycznych schematów poznawczych. Wyobraźni więc rozjątrzonej, z pasją atakującej niewytłumaczalną zapamiętałość losu w bezwzględnym miażdżeniu człowieka i uporczywie mierzącej się z niedocieczoną tajemnicą życia. Utwory wyrosłe z ducha romantyzmu, usiłujące dotknąć irracjonalnej strony bytu i duszy ludzkiej, nie straciły do dziś swej głębi i siły poznawczej, a co za tym idzie i walorów estetycznych. Redakcja Serii „Czarny Romantyzm” wyraża nadzieję, że zainteresuje ona ambitniejszego Czytelnika, który ma świadomość, że jego człowieczeństwo ujawnia się przede wszystkim w żywym odczuciu nieustannej potrzeby usensownienia egzystencji, w napięciu myśli usiłującej zgłębić mroczną tajemnicę bytu. REDAKCJA SERII: Jarosław Ławski (Przewodniczący); Marcin Bajko; Grzegorz Czerwiński; Anna Janicka; Krzysztof Korotkich; Grzegorz Kowalski; Dariusz Kukiełko; Marek Olesiewicz; Iwona E. Rusek; Michał Siedlecki; Łukasz Zabielski. RADA REDAKCYJNA: Halina Krukowska – Przewodnicząca (UwB); Alina Kowalczykowa (IBL PAN); Elżbieta Nowicka (UAM); Wojciech Gutowski (UKW); Maria Kalinowska (UW, UMK); Michał Kuziak (UW); abp Edward Ozorowski (UwB); Leszek Libera (UZ); Marek Nalepa (URz); Mikołaj Sokołowski (IBL PAN); Jolanta Sztachelska (UwB); Włodzimierz Szturc (UJ); Zbigniew Kaźmierczak (UwB). W NAUKOWEJ SERII WYDAWNICZEJ „CZARNY ROMANTYZM” DOTYCHCZAS UKAZAŁY SIĘ:

1. Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski, wstęp Halina Krukowska (Biały­stok 1994, wyd. 2: Białystok 2002).

16 17

2. Jarosław Ławski, Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Biały­stok 1995). 226 227 228 229

3. Antoni Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie napisali Ha­lina Krukowska i Jarosław Ławski (Białystok 1995, wyd. 2: Białystok 2002). 14 15

4. Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji „Marii”. Materiały sesji naukowej, Białystok 5-7 V 1995, pod red. Haliny Krukow­skiej (Białystok 1997). 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg

5. Zygmunt Krasiński, Agaj-Han. Powieść historyczna, wprowadzenie Zbi­gniew Suszczyński (Białystok 1998).

25 26

6. Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, pod red. Haliny Kru­kowskiej i Jarosława Ławskiego, t. I (Białystok 1999).

41 42 43 44

7. Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, pod red. Haliny Kru­kowskiej i Jarosława Ławskiego, t. II (Białystok 2001).

37 38 39 40

8. Jarosław Ławski, Marie romantyków. Metafizyczne wieje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski –Krasiński (Białystok 2003).

32 33 34 35

9. Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod. red. Haliny Krukow­skiej i Jarosława Ławskiego (Białystok 2005).

230 231 232 233 234 235 236

10. Apokalipsa. Symbolika Tradycja Egzegeza, pod red. Krzysztofa Ko­rotkicha i Jarosława Ławskiego, t. I (Białystok 2006).

127 128 129 130 131

11. Bonawentura [August E. F. Klingemann], Straże nocne, przeł. Krysty­na Krzemieniowa i Maria Żmigrodzka, wstęp Steffen Dietzsch, Maria Żmi­grodzka, opr. tekstu, red. tomu Jarosław Ławski (Białystok 2006).

115116117

12. Apokalipsa. Symbolika Tradycja Egzegeza, pod red. Krzysztofa Ko­rotkicha i Jarosława Ławskiego, t. II (Białystok 2007).

132 133 134 135 136 137

13. Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej (Bia­łystok 2007). 18 19 20 21 22 23 24

14. Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, pod red. Miko­łaja Sokołowskiego i Jarosława Ławskiego (Białystok 2009).

97 98 99 100 101

15. Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. I: Wokół „Straży nocnych” Bona­wentury, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki (Białystok 2011). 64 65 66 67 68 69

16. Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. II: Noce polskie, noce niemieckie, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki (Bia­łystok 2012). 56 57 58 59 61 62 63

17. Krzysztof Korotkich, Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackie­go. Obrazy – wizje – symbole (Białystok 2011).

52 53 54 55

18. Tadeusz Miciński, Walka o Chrystusa, wstęp, opracowanie tekstu i przypisy Marcin Bajko (Białystok 2011).

112 113 114

19. Marek Szladowski, (Bez)senna egzystencja. Starość Józefa Ignacego Kraszewskiego,red. tomu Anna Janicka (Białystok 2012). 11 12

20. Grzegorz Kowalski, Duch w osobie. Bohater w dramatach Juliusza Sło­wackiego, red. tomu Jarosław Ławski (Białystok 2012).

78 910

21. Renata Majewska, Arkadia Północy. Mity eddaiczne w „Lilli Wene­dzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, red. Łukasz Zabielski (Biały­stok 2013. 105 106 107 108 109

22. Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, Seria I: Rozpoznania,  idea i wstęp Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Elżbieta Wesołow­ska, Grzegorz Kowalski (Białystok 2013).

46 47 48 49 50 51

23. Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, idea i wstęp Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Elżbieta Wesołow­ska, Grzegorz Kowalski (Białystok 2013).

201 202 203 204 205 206

24. August Antoni Jakubowski, Wspomnienia polskiego wygnańca, wy­danie polsko-angielskie, przekład, wstęp i opr. Jarosław Ławski, Piotr Oczko (Białystok 2013). jakubowski 1 jakubowski 2

25. August Ernst F. Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, wyda­nie polsko-niemieckie, przekład i wstęp Edwarda Lubomirskiego, red. tomu, opr. tekstu, przypisy i bibliografia Łukasz Zabielski, wstęp Jarosław Ławski, Steffen Dietzsch, Leszek Libera, Marta Kopij-Weiss (Białystok 2013).

faust 1 faust 2 faust 3

26. Roman Zmorski, Lesław. Szklic fantastyczny, opr. tekstu i wstęp Ha­lina Krukowska, red. tomu i opr. Aneksu Jarosław Ławski, Białystok 2014. leslaw1 leslaw okladka

27. Tomasz August Olizarowski, Poematy, z autografów i pierwodru­ków opr., wstępem poprzedziła Małgorzata Burzka-Janik, red. tomu Małgo­rzata Burzka-Janik, Jarosław Ławski, Białystok 2014.

olizarowski 1 olizarowski 2

28. Johann Wolfgang von Goethe, Baśń, przekład Krystyny Krzemie­niowej, wstęp Wojciech Kunicki, redakcja i wprowadzenie Jarosław Ławski, Białystok 2015. goethe1 goethe2 goethe3 goethe4

29. Stefan Witwicki, Edmund, wstęp i oprac. tekstu Mikołaj Sokołowski, wprowadzenie i oprac. aneksu Małgorzata Burzka-Janik, red tomu Jarosław Ławski, Białystok 2015.

30.Gotthilf Heinrich von Schubert, Nocna strona przyrodoznawstwa, przekład Krystyny Krzemień-Ojak, wstęp Steffen Dietzsch i Alberto Bonchino, przypisy Łucja Krzemień-Ojak, Steffen Dietzsch, wprowadzenie, oprac. tekstu i redakcjia Jarosław Ławski, Białystok 2015.

nocna-strona1 nocna-strona2

31. Władysław Słowacki, Narracje, wstęp, przypisy i bibliografia Grzegorz Kowalski, redakcja tomu Jarosław Ławski, Białystok 2015.

kowalski 1 001 kowalski 2 kowalski 3 kowalski 4

32. Wacław Szymanowski, Michał Sędziwój. (Dramaty), wstęp i opracowanie tekstu Grzegorz Czerwiński i Anna Janicka, redakcja tomu i przypisy Jarosław Ławski i Halina Krukowska, Białystok 2015.

33. Józef Sękowski, Faustyczne podróże barona Brambeusa, wstęp Jarosław Ławski i Joanna Dziedzic, red. Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski (Białystok 2017).
Józef Sękowski1 bialobrzeska2

34. Zenon Fisz, Noc Tarasowa (Proza), wstęp Marek Szladowski i Rościsław Radyszewski, oprac. tekstu i przypisy Jolanta Dragańska i Jarosław Ławski, red. Iwona Rusek i Jarosław Ławski (Białystok 2016).

35. Leszek Libera, Gottfried August Burger – autor „Lenory” (Białystok 2016).

36. Edward Young, Myśl nocne, Treny albo Myśl nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności, Sąd Ostateczny. Poema, oprac. tekstu Łukasz Zabielski i Jacek Partyka, wstęp Mikołaj Sokołowski i Łukasz Zabielski, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski (Białystok 2016).

37. Marta Białobrzeska, Antoni Malczewski. Literackie mitologizacje biografii (Białystok 2016).

bialobrzeska1 bialobrzeska2

38. Marcin Bajko, Słowacki i spadkobiercy. Studia i szkice. (Białystok 2017).

Józef Sękowski1 bialobrzeska2