Dr Wojciech Kalinowski

Doktor, absolwent polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku (praca magisterska „Literatura niesamowita” na przykładzie twórczości Stefana Grabińskiego napisana pod kierunkiem prof. UwB dr hab. H. Krukowskiej, czerwiec 2005), absolwent filologii angielskiej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UwB.

Autor rozprawy doktorskiej Nowelistyka Stefana Grabińskiego: genologia, estetyka, wizja człowieka i świata.

Współorganizator konferencji naukowych: Piękno Słowackiego (maj 2009); Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy (maj 2011); Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język (maj-czerwiec 2011); Józef Ignacy Kraszewski – Pisarz – Myśliciel – Autorytet (listopad 2012); Żydzi Wschodniej Polski. Edycja trzecia: kobieta żydowska (czerwiec 2014). Współorganizator I Międzynarodowego Seminarium Naukowego Polska – Rosja – Białoruś. Perspektywy współpracy humanistów (marzec 2014).

Nauczyciel mianowany języka polskiego i angielskiego, wychowawca. Pełnił również funkcję sekretarza w Rejonowej i Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego (2008).

Autor publikacji:

Echo filozofii genezyjskiej w twórczości Stefana Grabińskiego, w: Piękno Słowackiego. Estetyka i obraz świata, pod red. M. Bajki, K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. 1-3, Białystok 2011;

– Noc, marzenie, koszmar senny w twórczości Stefana Grabińskiego, w: Noc. Temat – Symbol – metafora, pod red. M. Bajki, K. Korotkicha i J. Ławskiego, Białystok 2011;

Szatan w twórczości Stefana Grabińskiego, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, Seria II: Zapisy i odczytania, pod red. A. Janickiej, E. Wesołowskiej, Ł. Zabielskiego, Białystok 2013.

Nowe książki o Stefanie Grabińskim, [rec. E. Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, Kraków 2012; K. Trzeciak, Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach S. Grabińskiego, Przemyśl 2012], w: „Bibliotekarz Podlaski”, 2013, rocznik XIV, nr 2 (XXVII).

Od września 2013 roku członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego OIKOUMENE.

Zainteresowania literackie i pozaliterackie: fantastyka literacka, literatura międzywojenna i lat dwudziestych XX wieku, współczesna polska literatura fantastyczna, horror literacki/filmowy/komputerowy.