Dr Emilia Chmielewska

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku (praca magisterska na temat: Autoironia wyzwalająca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) oraz studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UwB.

Autorka rozprawy doktorskiej Idea i estetyka Wacława Juliusza Słowackiego. Geneza – obraz świata – interpretacje” (2014 r.).

Współorganizowała konferencję naukową – Piękno Słowackiego (7 – 9 maja 2009 r.), podczas której wygłosiła referat: Estetyczne komponenty świata przedstawionego „Wacława” Juliusza Słowackiego. Należała do Komitetów Organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych: Pogranicze/ Wschód/ Kresy a idee Europy (13 – 14 maja 2011 r.), Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – Estetyka – Język (31 maja – 2 czerwca 2011 r.). Wzięła udział z referatem Katastrofizm ironią podszyty – „Wiersze ostatnie” Wiesława Kazaneckiego, w konferencji Podlasie w literaturze – literatura Podlasia (po 1989 roku) Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm (13 – 14 października 2011 r.).

Pracuje jako nauczyciel języka polskiego i etyki oraz redaktor.

Publikacje:

• Katastrofizm ironią podszyty – „Wiersze ostatnie” Wiesława Kazaneckiego, [w:] Twórczość Wiesława Kazaneckiego, pod. red. M. Kochanowskiego, Białystok 2010.
• Noc w liryce Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, [w:] Noc. Symbol –Temat –Metafora, pod. red. M. Bajko, K. Korotkich, J. Ławski, t. 1: Wokół straży nocnych Bonawentury, Białystok 2010.
• Estetyczne komponenty świata przedstawionego „Wacława” J. Słowackiego, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. II: Universum, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

Zainteresowania literackie i badawcze: teoria literatury, twórczość Juliusza Słowackiego, poezja tzw. „poetów przeklętych”, poetów dwudziestolecia międzywojennego; proza: B. Schulza, pisarzy rosyjskich, francuskich; teatr absurdu; kryminały, mitologie świata.