Prof. Jarosław Mariusz Ławski

prof. zw. dr hab.

lawski_sr
Kontakt:
tel. 85 745 74 68
kom. 664 057 370
e-mail: jlawski@wp.pl


urodzony 08.08.1968 w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku (matura: 1987).

Studia wyższe: filologia polska, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; ukończenie studiów: 28 maja 1992 roku z wynikiem dobrym. Tytuł rozprawy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. H. Krukowskiej: Tadeusza Micińskiego „księga unicestwienia”: „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak). Publikacja magisterium: 1995.

Doktorat: IBL PAN; tytuł rozprawy: Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. (Mickiewicz – Malczewski – Słowacki – Krasiński); obrona w październiku 2000 roku; zatwierdzenie doktoratu: 8 stycznia 2001; promotor pracy: prof. H. Krukowska; recenzenci: prof. dr hab. J. Bachórz (UG) i prof. dr hab. W. Gutowski (UKW). Publikacja doktoratu: 2003.

Habilitacja: IBL PAN; tytuł rozprawy: Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ss. 582); kolokwium: 18 października 2005 roku; kolokwium przyjęte jednogłośnie, zatwierdzenie: 8 II 2006; recenzenci: prof. dr hab. J. Brzozowski (UŁ), prof. dr hab. W Szturc (UJ), doc. dr hab. Elżbieta Kiślak (IBL PAN).

Tytuł profesora: czerwiec 2012 roku.

Profesor zwyczajny: od września 2013 roku na Uniwersytecie w Białymstoku.

Praca zawodowa:

od października 1992 roku asystent: najpierw w Instytucie Filologii Polskiej Filii UW w Białymstoku; następnie – od 1997 roku – Uniwersytetu w Białymstoku;
od 2001 roku adiunkt w Zakładzie Literatury Oświecenia i Romantyzmu; zajęcia dydaktyczne: literatura romantyzmu polskiego i europejskiego (ćwiczenia i konwersatoria, wykłady), analiza dzieła literackiego, seminarium magisterskie (65 magistrów wypromowanych);
od sierpnia 2006 roku prof. Uniwersytetu w Białymstoku; opiniodawcy w przewodzie: prof. dr hab. Stanisław Makowski, prof. dr hab. Wojciech Gutowski;
W latach 2006–2009 kierownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Członek Rady Naukowej IFP oraz Rady Naukowej Wydziału Filologicznego UwB.
Od 2010 roku kierownik Zakładu Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”;

od 2012 roku kieruje powołaną z jego inicjatywy Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym UwB.

Od 2013 roku zatrudniony jako prof. zwyczajny na Uniwersytecie w Białymstoku;

Doktoranci: 12 doktorantów.

Doktoranci wypromowani:

1.dr Marcin Lul
„Tragikomedia życia poety”. Artysta i świat w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, IBL PAN, czerwiec 2010, z wyróżnieniem; recenzenci: doc. dr  hab. Mikołaj Sokołowski, IBL PAN, prof. dr hab. Józef Bachórz, UG;

2. dr Marcin Bajko
Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu i wojny światowej. Kontekst polski i europejski, UwB., wrzesień 2013, recenzenci: prof. Wojciech Gutowski, UKW, Toruń, prof. Anna Czabanowska-Wróbel, UJ, Kraków;

4. dr Marta Białobrzeska
Mitologizacja biografii Antoniego Malczewskiego w literaturze polskiej XIX i XX wieku, UwB, wrzesień 2013, recenzenci: prof. Włodzimierz Szturc, UJ, Kraków, dr hab. Halina Krukowska, prof. em. UwB., Białystok;

3. dr Łukasz Zabielski
Kajetan Koźmian w oczach wielkich romantyków polskich. Kontekst historyczny – recepcja – interpretacje, UwB., listopad 2013, z wyróżnieniem, recenzenci:  prof. Maria Kalinowska, UMK, Toruń IBI „AL.” Warszawa, dr hab. Marek Nalepa, prof. URz, Rzeszów]

5. dr Michał Siedlecki
Wątki filozofii metafizycznej w powieściach Wiesława Myśliwskiego (na podstawie „Widnokręgu” i „Traktatu o łuskaniu fasoli”), UwB., marzec 2014, recenzenci: prof. Małgorzata Mikołajczak, UZ, Zielona Góra, dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB, Białystok;

6. dr Emilia Chmielewska:
[UwB, 2014, rec. prof. Alina Kowalczykowa, IBL PAN, Warszawa, prof. Natalia Malutina, Narodowy Uniwersytet w Odessie, Ukraina, prof. URz, Rzeszów]

7. dr Wojciech Kalinowski:
[UwB, 2014, rec. prof. Grażyna Borkowska, IBL PAN, Warszawa, dr hab. Sławomir Raube, UWB, Białystok]

Konferencje i publikacje naukowe: udział z referatem: około 60; inne sesje: około 40;

Organizował między innymi następujące sesje naukowe:
Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białowieża 17–18 maja 2007;
Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej, Białystok 25–26 października 2007;
Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność, Białystok, 13–14 listopada 2008;
Piękno Słowackiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Białystok 6–9 maja 2009, organizator, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej, Białystok – Konstancin – Warszawa maj/czerwiec 2011;
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, Białystok maj 2012;
Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa, Białystok  4–6 września 2012;
Żydzi wschodniej Polski. Kultura – Tradycja – Piśmiennictwo, Białystok 19 czerwca 2012, 2013, 2014;
Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet. Warszawa – Białystok – Romanów 14-16 listopada 2012;
Odessa w literaturach słowiańskich, Odessa, wrzesień 2013;

Udział w projektach ogólnopolskich (grantach):
Grant KBN nr  1 H01 047 12 – Antyk romantyczny – model europejski i wariant Polski ( ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków) przy UMK i OBTA UW;
Grant MEiNS nr 1 H01C 053 30 – Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie przy OBTA UW;
Grant Przekształcenia antycznych tematów, mitów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu – grant KBN nr 5 H01C 034 21 przy UMK i OBTA UW;

Inne działania naukowe:
Redaktor naczelny Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”, wydawanej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku od 1994 roku: 20 tomów;
Członek Rady Redakcyjnej: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa;
Członek Rady Redakcyjnej „Śląskich Studiów Polonistycznych”, Katowice, Uniwersytet Śląski;
Redaktor (4 tomy) i współpracownik Serii Wydawniczej „Antyk Romantyków”;
Kierownik Zakładu Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych Wschód – Zachód;
Od 2012 roku Kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”;
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa „Piękno Juliusza Słowackiego. Estetyka – Idee – Język”, Uniwersytet w Białymstoku;
Inicjator i przewodniczący Rady Redakcyjnej Serii Naukowej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” [zainicjowanej w 2010 roku];
Członek Rady Naukowej „Międzynarodowego Instytutu Adama Mickiewicza” [Białoruś, Uniwersytet im. Janki Kupały Grodnie];
Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk;
 Ekspert MNiSW;
Redaktor Naczelny „Bibliotekarza Podlaskiego” [2013-2014];

Ważniejsze książki:

Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2006;

Bo na tym Świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2008, ss. 345;

J. Słowacki, Horsztyński, wstęp i opracowanie Jarosław Ławski, Seria I, Biblioteka Narodowa,  nr 314, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Ossolineum,  Wrocław 2009, ss. 210;

Mickiewicz, mit, historia. Studia, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010, ss. 440;

Współredaktor kilkunastu tomów prac naukowych wydanych w Warszawie i Białymstoku.

REDAKCJE TOMÓW ZBIOROWYCH (po habilitacji):

1-2. Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku:

t. I, Białystok 2006, ss. 748,
t. II, Białystok 2007, ss. 908.

3.  Bonawentura [A. E. F. Klingemann], Straże nocne, przeł. K. Krzemieniowa, M. Żmigrodzka, wstęp S. Dietzsch, M. Żmigrodzka,  opracowanie tekstu, redakcja tomu  J. Ławski, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2006, ss. 169.

4. Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2007, ss. 986.

5. Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007, ss. 336.

6. Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2008, ss. 1052.

7. Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. M. Sokołowski, J. Ławski, Białystok – Warszawa 2008, Wydawnictwo Trans Humana, ss. 727.

8. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 1: Literatura i słowo, pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Wydawnictwo Trans Humana,  Białystok 2009, ss. 694.

9. Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 2: Historia, język, kultura, pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Wydawnictwo Trans  Humana, Białystok 2010, ss. 480.

10. Prelekcje paryskie Mickiewicza – wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska, Wydawnictwo UW,  Warszawa 2010, ss. 400.

11. Noc. Symbol – Temat – Metafora, t.1 , Wokół „straży nocnych” Bonawentury”, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Wydawnictwo Trans Humana,  Białystok 2011,ss 700.

12. Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. 2, Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012, ss. 980.

13. G. Kowalski, Duch w osobie. Bohater w dramatach Juliusza Słowackiego, red. naukowa J. Ławski, Białystok 2012.

14. Piękno Juliusza Słowackiego. Tom I: Principia, red. G. Kowalski, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2012, NPW- Seria „Przełomy/ Pogranicza”, ss. 700.

15. Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. A. Janickiej, K. Korotkicha, J. Ławskiego, Wydawnictwo Alter Studio, Białystok 2012, ss. 723.

16. G. Czerwiński, Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

17. Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, T. I, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski, Białystok 2013.

18.  Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, T. II: Interpretacje, idea i wstęp j.w., red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

19. Żeromski. Tradycja i eksperyment, układ i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 580.

20. Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013.

21. Piękno Juliusza Słowackiego, Seria II: Universum, red. naukowa J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 780.

22. Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria I: Prace dedykowane Profesor Siwetłanie Musijenko, Białystok 2013, ss. 800.

23. Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, j.w., Seria II: Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013, ss. 750.

23. A. E. F. Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, przekład księcia Edwarda Lubomirskiego, z jego wstępem, wydanie polsko-niemieckie, red. i opr. tomu Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski, wstęp J. Ławski, S. Dietzsch, posłowie L. Libera i M. Kopij-Weiß, Białystok 2013 (w druku).

24 A. A. Jakubowski, Wspomnienia polskiego wygnańca, wydanie polsko-angielskie, przekład i wstęp J. Ławski, P. Oczko, redakcja tomu i opr. tekstu W. Kalinowski, Białystok 2013.

25. Żydzi wschodniej Polski, Seria II: W blasku iw cieniu historii, red. J. Ławski, B. Olech, G. Kowalski, Białystok 2014.

Dydaktyka: ostatnio prowadził seminaria magisterskie na polonistyce i kulturoznawstwie; wykłady z historii kultury i mitoznawstwa na kulturoznawstwie, konwersatorium o ironii na polonistyce. Prowadzi seminarium doktoranckie na polonistyce.

WYBRANE PUBLIKACJE DO ROKU 2012

I. PUBLIKACJE PRZED DOKTORATEM
A. Książki, druki zwarte, wstępy
1. Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni”, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 1995, ss.192 [debiut].
2. Malczewski – iluminacje i klęski melancholijnego wędrowca, wstęp do: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 1995, wydanie I, s. 59–106 (ss.47).

B. Studia, rozprawy i artykuły naukowe
1. Funkcje i geneza symboli maryjnych w „Dziadach” Adama Mickiewicza, w: Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14–17 IX 1994 r. w czterech tomach, t. IV, Literatura, pod. red. E. Feliksiak i A. Kieżuń, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, „Biblioteka Pamięci i Myśli”, tom 20, Białystok 1996, s. 51–74 (ss. 23).
2. Projekty ksiąg nie napisanych w „Roku myśliwego” Czesława Miłosza, w: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6–7 grudnia 1995 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej WSP w Olsztynie, pod red. D. Ossowskiej, „Studia i Materiały WSP w Olsztynie Nr 109”, Olsztyn 1997, s. 91–109 (ss. 18).
3. Teatr śmierci w „Balladynie”. Glosy do rozważań o wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, „Prace Polonistyczne”, Seria LII (1997), Studia i szkice o Słowackim, pod. red. J. Brzozowskiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997, s. 45–99 (ss. 54).
4. Credo mistyka. Funkcje słowa w genezyjskiej twórczości Słowackiego, w: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Olsztyn 22–23 listopada 1995 roku, pod red. M. Śliwińskiego, „Studia i Materiały WSP w Olsztynie Nr 123”, Olsztyn 1997, s. 61–94 (ss. 33).
5. Dlaczego „Maria”? Symboliczne funkcje tytułu w poemacie Antoniego Malczewskiego, w: Antoniemu Malczewskiemu w 170 rocznicę pierwszej edycji „Marii”. Materiały sesji naukowej Białystok 5–7 V 1995, pod red. H. Krukowskiej, Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 1997, s. 137–180 (ss. 43).
6. Słowacki i libertyński rys kultury francuskiej? (w kręgu idiosynkratycznych wyobrażeń okresu genezyjskiego), „Almanach Historycznoliteracki”, Pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Literatury, red. L. Libera, R. Sztyber, T. II, Zielona Góra 1999, s. 57–76 (ss. 19).
7. „Eidos” wyobraźni. „Dziady” Adama Mickiewicza – bohater między epopeicznym a tragicznym doświadczeniem świata, w: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Grodno – Nowogródek 12–17 maja 1997 r. w 5 księgach, Księga 1, pod red. S. Makowskiego i E. Szymanisa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 131–151 (ss. 20), wydanie I.
8. Dialektyka marności i ocalenia w „Kronikach” Czesława Miłosza, w: Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 9–12 IX 1998 w trzech tomach, t. II, W kręgu literatury i sztuki, pod red. E. Feliksiak i E. Sidoruk, Uniwersytet w Białymstoku, „Biblioteka Pamięci i Myśli”, tom 26, Białystok 2000, s. 179–212 (ss. 33).

C. Recenzje, sprawozdania, omówienia, wstępy
1. Sprawozdanie: Antoni Malczewski. Poeta – Poemat – Recepcja. Białystok 5–7 1995, „Przegląd Humanistyczny” 1996, z. 1, s. 251–254.
2. Recenzja książki: A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm, Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863 (Kraków 1995), „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 3, s. 198–207.

II. PUBLIKACJE PO DOKTORACIE

A. Książki, druki zwarte, wstępy
1. Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Instytut Filologii Polskiej UwB., seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 2003, ss. 764
(rozprawa doktorska).
2. Malczewski – iluminacje i klęski melancholijnego wędrowca, wydanie II zmienione, i poprawione, wstęp do: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, wprowadzenie H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 2002, s. 71–123 (ss. 53).
3. Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2005, ss. 578 (rozprawa habilitacyjna).

B. Studia, rozprawy i artykuły naukowe
1. Metahistoria i egzystencja. O doświadczeniu dziejów w Zygmunta Krasińskiego „Rozmowie 1824-go z 1825-tym rokiem”, listach oraz liryku „Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy!”, w: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, pod red. G. Halkiewicz-Sojak i B. Burdzieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 95–130 (ss. 35).
2. Życie i śmierć mitu. „Faust polski” między XIX a XXI wiekiem, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Białystok 23–26 października 1997 r., t. II, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Instytut Filologii Polskiej UwB., seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 2001, s. 573–660 (ss. 87).
3. Metamorfozy świata poetyckiego „Marii” Malczewskiego w „Janie Bieleckim” Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3, s. 77–114 (ss. 37).
4. „Eidos” wyobraźni. Bohater „Dziadów” Adama Mickiewicza między epopeicznym a tragicznym doświadczeniem świata, wydanie II poprawione, w: Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans, pod red. M. Kalinowskiej, OBTA UW i Instytut Literatury Polskiej UMK, seria „Antyk Romantyków”, Toruń 2001, s. 204–220 (ss. 16).
5. Bizancjum Mickiewicza. Cesarstwo Wschodnie w „Pierwszych wiekach historii polskiej”, w: Antyk romantyków – model europejski i wariant polski. Rekonesans, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak, OBTA UW i Instytut Literatury Polskiej UMK, seria „Antyk Romantyków”, Toruń 2003, s. 205–245 (ss. 40).
6. Sacrum słowiańskie Adama Mickiewicza: od „Historii polskiej” do prelekcji paryskich, „Musica Antiqua Europae Orientalis XIII”, vol. 2, „Acta Slavica”, Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego, pod red. A. Bezwińskiego, Bydgoszcz 2003, s. 83–100 (ss. 17).
7. „O cicha, śpiąca, niezgłębiona nocy!” Wokół dylogii poetyckiej „Michał Anioł” Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka i M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, s. 231–295 (ss. 64).
8. Erudycja – indywiduacja – inicjacja. O „Xiędzu Fauście” Tadeusz Micińskiego. Tezy o powieściowej wyobraźni, w: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003, s. 158–192 (ss. 34).
9. Poetyka księgi i mit Słowiańszczyzny – prelekcje paryskie Adama Mickiewicza, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, pod red. Z. Abramowicz, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004, s. 105–138 (ss. 33).
10. O Norwidowskim rozumieniu bizantynizmu, w: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, pod. red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, OBTA UW – Instytut Literatury Polskiej UMK – Instytut Filologii Polskiej UwB, seria „Antyk Romantyków”, Białystok 2004 s. 529–566 (ss. 37).
11. Przeklęte „serce Europy”. Wyobraźnia polityczna w „Śpiewach historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza, w: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, OBTA UW – Instytut Literatury Polskiej UMK – Instytut Filologii Polskiej UwB, seria „Antyk Romantyków”, Białystok 2004 s. 385–437 (ss. 52).
12. Od cykliczności do seryjności i z powrotem. Paradoksy romantycznej sztuki elitarnej, w: Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, pod red. A. Kisielewskiej, seria „Kultura i Przyszłość”, Kraków 2004, s. 51–74 (ss. 23).
13. Narracja i Wyniszczenie. Wokół „Czy ja jestem mordercą?” Calela Perechodnika, „Teksty Drugie” 2005, z. 4 (ss. 20).
14. „Pszenica i kąkol”. Wyobraźnia poetycka Tadeusza Micińskiego w latach Wielkiej Wojny, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 431–494 (ss. 53).
15. Bizancjum i Prawosławie jako temat oraz problem badawczy w literaturze polskiego romantyzmu, w: „Pokazanie Cerkwie prawdziwej…” Studia nad dziejami Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, pod red. P. Chomika, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 108–133 (ss. 25).
16. Mickiewiczowskie rozumienie mitu/mitologii w pismach z lat 1818–1838, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Wydawnictwo UwB, seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 2005 (ss. 30).
17. Neoplatonizm Juliusza Słowackiego, w: Granica. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Zakładzie Kultury Literackiej i Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo UŚ, red. S. Zabierowskiego, przy współpracy L. Zwierzyńskiego, Katowice 2004, ss. 25.
18. Doskonałość. O michałanielskim „Rzeźbiarzu” Leopolda Staffa, w: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, ss. 37.
19. Żywot protestanta poczciwego. Mikołaj Rej w lekturze Adama Mickiewicza, w: Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin, t. I-II, red. J. Okoń, Cz. II. Interpretacje, recepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 38.
20. Przemiany obrazu i znaczenia Wilna w twórczości Adama Mickiewicza, wyd. II poszerzone, „Słupskie Prace Filologiczne”, seria FP, red. M. Kuziak, Słupsk 2005, ss. 30.
21. Logos – tekst – tekstualność. O trzech wizjach Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, ss. 26.
22. Narracja i Wyniszczenie. O „Spowiedzi” Calka Perechodnika, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, , K. Makaryk, A. Molisak, T. Żukowski, TAIWPN Universitas, Kraków 2005, ss. 33.
23. Michał Anioł Mickiewicza – Adam Mickiewicz jako Michał Anioł, w: Mit jedności słowiańsko-romańskiej w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Konfrontacje polsko-włoskie w 150 rocznicę śmierci Poety, Wydawnictwo IBL PAN, red. M. Sokołowski, Warszawa 2005, ss. 50.

C. Recenzje, sprawozdania, omówienia, wstępy

1. Wstęp (wraz z K. Korotkichem), do: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004.
2. Wstęp (wraz z H. Krukowską), do: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod. red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005.

KSIĄŻKI po habilitacji:

1. Bo na tym Świecie śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2008, ss. 345.
2. J. Słowacki, Horsztyński, wstęp i opracowanie Jarosław Ławski, Seria I, Biblioteka Narodowa, nr 314, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Ossolineum, Wrocław 2009, ss. 210.
3. Mickiewicz, mit, historia. Studia, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010, ss. 440.

STUDIA  OPUBLIKOWANE PO HABILITACJI: 2006-2011 (wybór)
1. Temat cyrylometodiański w pismach historycznych Adama Mickiewicza, „Musica Antiqua Europae Orientalis XIV”, vol. 2, „Acta Slavica”, Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, red. A. Bezwiński, Wydawnictwo Filharmonii Pomorskiej, Bydgoszcz 2006, s. 171-187, ss. 16.
2. „Bezgraniczna historia trwała w tym momencie…”, w: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, Wydawnictwo UwB., Seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 2006, t. I, s. 419-453, ss. 33.
3. Rosyjska Apokalipsa. O „Konradzie Wallenrodzie” Adama Mickiewicza, w: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, Wydawnictwo UwB., Seria „Czarny Romantyzm”, Białystok 2007, t. II, s. 135-207, ss. 72.
4. Konstantynopolitańskie doświadczenie duchowe Adama Mickiewicza, w: Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem, red. U. Cierniak, ks. J. Grabowski, Seria: „Człowiek – Wiara – Kultura”, T. II, Częstochowa 2006, Instytut Filologii Obcych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 583-598, ss. 14.
5. Formy zła. O „Zdaniach i uwagach” Adama Mickiewicza, w: W cieniu Mickiewicza, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Wydawnictwo PARA/ Uniwersytet Śląski, Katowice 2006, s.79-99, ss. 20.
6. W romantycznym „mroku gwiazd”. Wyobraźnia katastroficzna Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: Poezja i astronomia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2006, Wydawnictwo UMK, s. 309-332, ss. 23.
7. Homo nocturnus. Romantyzm Haliny Krukowskiej, w: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Seria „Czarny Romantyzm”, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2007, s. 25-50, ss. 25.
8. Czesława Miłosza „Argument” za istnieniem Boga. Szkic, w: Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie, red. M. Kalinowska, E. Owczarz, J. Skuczyński, M. Wołk, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 369-386, ss.17.
9. Bizancjum romantyków. Historia i kultura Cesarstwa Wschodniego w optyce środkowo-europejskiej, w: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, Warszawa 2007, Wydawnictwo UW, ss. 35.
10. Recenzja książki: Juliusz Słowacki. „Wyobraźnia i egzystencja”, pod. red. M. Kuziaka, Słupsk 2002, publikacja w:  „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 4, s. 223-235, ss. 12.
11. Mit szukający prawdy, prawda wołająca o mit, wstęp, wraz z K. Korotkichem, wprowadzenie do: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, Wydawnictwo Trans Humana, Seria „Antyk Romantyków”, Białystok 2008, s. 13-27, ss. 13.
12. Mistyka i miecz. O „dobrym” i „złym” Adamie Mickiewiczu w „Zdaniach i uwagach”, w: Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej na 150-lecie Śmierci Poety, red. J. Bachórz, B. Oleksowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 159-175, ss. 16.
13. Ukrzyżowanie Prometeusza. Metamorfozy mitów w „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, Seria „Antyk Romantyków”, Białystok 2008, s. 713-797, ss. 84.
14. Siedem. O Auguście Antonim Jakubowskim, w: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. M. Sokołowski, J. Ławski, Seria „Czarny Romantyzm”, Wydawnictwo Transs Humana, Białystok – Warszawa 2008, s. 17-79, ss. 62.
15. Nicością podszyty Słowacki (Juliusz), w: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. M. Sokołowski, J. Ławski, Seria „Czarny Romantyzm”, Białystok – Warszawa 2008, s. 201-259, ss. 58.
16. O interpretacji kuriozalnej, „Anthropos. Czasopismo Naukowe”, Uniwersytet Śląski, nr 10/11, Katowice 2008. Wydanie  2: „Edukacja dla Przyszłości”, t. V, red. J. F. Nosowicz, J. Gorbacz-Pazera, Wydawnictwo WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2008, s. 171-189, ss. 18.
17. O interpretacji kuriozalnej, „Anthropos. Czasopismo Naukowe”, Uniwersytet Śląski, nr 10/11, Katowice 2008, j. Polski, pismo internetowe
18. Symplifikat. Kartka z dziejów Mickiewiczowskiego mesjanizmu, w: Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, TAiWPN Universitas, Kraków 2009, s.325-385, ss. 60.
19. Mickiewicz, wspólnota, historia, „Wiek XIX Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Rok (XLIII) 2008, Warszawa 2008, s. 54-73, ss.19.
20. Pewność i cień. O „Sześciu wykładach wierszem” Czesława Miłosza, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. 1: Literatura i słowo, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2009, s. 553-585, ss. 32.
21. Nie tylko Janczar, ale Polak. Mickiewicz czyta „Pamiętniki Janczara”, w: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, red. K. Płachcińska, M. Kuran, t. 2, Tradycje literackie i teatralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 32-60, ss. 27.
22. Tabu, ekstaza i upadek. „Michał Anioł” Władysława Kozickiego, w: Cykle i cykliczność. Prace ofiarowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej, pod red. A. Kieżuń, D. Kuleszy,  Wydawnictwo Trans Humana,  Białystok 2010, s. 329-347, ss. 17.
23. Hiob. Wojownik. O lirycznym arcydziele Juliusza Słowackiego „Czyż dla ziemskiego tutaj  wojownika…”, w: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje, red. A. Grzelak, M. Kurkiewicz, P. Siemaszko, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz  2009, s. 62-105, ss. 43.
24. „Od Asuan aż do Siout”. Egipskie notatki Juliusza Słowackiego, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi, red. J. Data, B. Oleksowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 322-345, ss. 23.
25. Recenzja książki: Marek Kwapiszewski „Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego” (Warszawa 2006), recenzja w: „Wiek XIX. Rocznik TL im. AM”, nr II, Warszawa 2009, s. 263-269, ss. 6.
26. Odkrywca „słowiańskiego kontynentu”. O wykładzie inauguracyjnym Mickiewicza w Collège de France, w: Prelekcje paryskie Mickiewicza – wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, pod red. M. Kalinowskiej, J. Ławskiego, M. Bizior-Dombrowskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2011, ss. 44.
27. „To zawsze wielki człowiek, kto największy z ludzi?” (Napoleon, Malczewski, Jakubowski), w: Literatura – Pamięć – Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Felisiak, pod red. E. Sidoruk i M. Lesia, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2010, s.161-197,  ss. 36
28. „Szczęsny pan”. O „Horsztyńskim” Juliusza Słowackiego, w: Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. E. Kasperski, O. Krysowski, Warszawa 2010, s. 425-454, ss. 29.
29. Mistrz i Uczeń, wypowiedź w dyskusji, „Wiek XIX. Rocznik TLim. AM” , Rok III, Warszawa 2010, s. 117-121.
30. Nieśmiertelność mitobiografii. O „Malczewskim” Antoniego Langego, w: Zapomniany dramat, red. M. J. Olszewska, K. Ruta-Rutkowska, t. I, Warszawa 2010, s. 313-328, ss.15.
31. „Trochę dzika…” Granice i przekroczenia Marii Konopnickiej, „Anthropos?” Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, nr 14-15/ 2010, s. 131-161, ss. 30.
32. „Trochę dzika…”, Konopicka, podmiot, ironia, w: Noc. Symbol – Temat – Metafora, t. 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.
33. Okrutny tygrys, przebiegły starzec – Bizancjum Zygmunta Krasińskiego, w: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiara a polityką, t. 2, pod red. A. Szyndler, Seria: „Człowiek – Wiara – Kultura”, T. III, Wydawnictwo Instytutu Filologii Obcych AJD, Częstochowa 2010, s. 319-333, ss.14.
34. Ironia i idea. Obrazki greckie Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, w: Twórczość Elizy Orzeszkowej w estetycznej przestrzeni współczesności, red. S. Musijenko, Grodno 2011.
35. Wojna ody z balladą. Przypadek Adama Mickiewicza, w: Romantyczne repetycje i powroty, red. A. Czajkowska, A. Żywiołek, Częstochowa 2011.
36. „Kroniki” Czesława Miłosza – poezja Północy? Perspektywa intymistyczna, w: Czesława Miłosza „północna strona”, red. M. Czermińska, K. Szalewska, Gdańsk 2011.
37. Paradoks i błysk: uwagi o ethosie środkowo-europejskiego romantyka, w: Współczesne paradygmaty w literaturoznawstwie, językoznawstwie, translatoryce, pedagogice i kulturoznawstwie w kontekście interdyscyplinarnym, red. naukowa A. Kryński, S. Łupiński, M. Urbaniec, Częstochowa 2011.
38. Hasło Ironia, w: Leksykon „Lalki”, red. A. Bąbel, A. Kowalczykowa, Warszawa 2011.
39. Nikt. Czterdzieści cztery głupstwa o mesjanizmie, „Literacje” nr 1[20] 2011, s. 78-94.
40. Tabu, ekstaza, upadek. „Michał Anioł” Władysława Kozickiego, „Literacje” nr 2[21] 2011, s. 94-108.
41. Rok 1819. Pierwszy romantyczny program dramatu narodowego Edwarda księcia Lubomirskiego, w: Noc. Symbol – Temat – Metafora, t.1, Wokół „straży nocnych” Bonawentury”, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Wydawnictwo Trans Humana,  Białystok 2011, ss. 37.
42. Sekrety „Marii”. O najgorszej powieści Elizy Orzeszkowej, w: Sekrety Orzeszkowej, pod red. G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej, Warszawa 2012, 191-212.
43. Ateusz. O narodzinach prawdy absolutnej w „Szanfarym” Juliusza Słowackiego, w: Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Alinie Kowalczykowej, red. J. Brzozowski, M. Skrzypczyk, M. Stanisz, Warszawa 2012, s. 284-314.
44. Miłoszologia, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. A. Janickiej, K. Korotkicha, J. Ławskiego, Białystok 2012, s. 51-78
45. Piękno Słowackiego, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. I, Principia, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, G. Kowalskiego, Białystok 2012, s. 123-138.
46. Marsylia – Istambuł. Śródziemnomorska podróż Adama Mickiewicza, w: Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. I. Jokiel i M. Burzki-Janik, Opole 2012, s. 317-339.
47. Harsh!  Adama Mickiewicz wobec Williama Shakespeare’a, w: Szekspir  wśród  znaków kultury polskiej, pod red. E. Łubieniewskiej, K. Latawiec, J. Waligóry, Kraków 2012, 51-78.
48. Pan Słowacki, w:  Debaty Artes Liberales, red. M. Kalinowska, J. Kieniewicz, t. V, Warszawa 2012, 1 arkusz.
49. Ludwig Tieck, „Kot w butach”: Ironia, romantyzm, nowoczesność, w: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej. Szkice, komentarze, interpretacje,  t. 2, red. E. Białek, G. Kowal, Wrocław 2011, s. 473-488.
50. Apokalipsa romantycznych marionetek. O „Szanfarym” Juliusza Słowackiego, w: Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, t. 2, red. K. Kopania, Warszawa 2012, 1, 5 arkusza.
51. Tragiczna i utracona. Ukraina w liryce Augusta Antoniego Jakubowskiego, w: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim, red. S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk, Warszawa 2012, 1 arkusz.
52. Aleksandria – Nil – nieskończoność. Egipt Juliusza Słowackiego, w: Geografia Słowackiego, red. D. Siwicka, M. Zielińska, Warszawa 2012, s. 19-44.
53. O, ironio! Rzecz o Juliuszu Słowackim, „Śląskie Studia Polonistyczne”, Katowice 2012.
54. Nareszcie o nieskończoności, recenzja, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” rok IV (XLVI), Warszawa 2012, s. 577-587.
55. Marseille – Istanbul. Adam Mickiewicz’s Forgotten Mediterraean Journey , w: Mickiewicz – Turcja –  Europa. Mickiewicz – Türkiye – Avrupa, red. J. Pietrzak –Thébault, Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie/Oficyna Wydawnicza „Errata”, Warszawa 2012, (publikacja w języku angielskim i tureckim), s. 116-123.
56. Tradycja i Wyniszczenie. Gwiazdy Felicji Nowak, w: Żydzi wschodniej Polski, Seria I: Świadectwa i interpretacje, red. B. Olech, J. Ławski, Białystok 2013.
57. Mickiewiczowska wizja „słowiańskiego kontynentu”, w: Dzień i całe życie. Świętej pamięci Wiktora Aleksandrowicza Choriewa poświęcone…, red. S. Musijenko, Grodno 2013, s.71-84.
58. Ukraina w liryce Augusta Antoniego Jakubowskiego, „Kijowskie Studia Polonistyczne”, T. XXII, Kijów 2013, s. 407-425.
59. Arcydzieło pesymizmu. O „Nocy letniej” Zygmunta Krasińskiego, „Kijowskie Studia Polonistyczne”, T. XXII, Kijów 2013, s. 59-69.
60. Model. Miłosz i gatunki, w: Tradycja i przyszłość genologii, red. D. Kulesza, Białystok 2013, s. 381-402.
61. Szekspirofobia? Mowa krótka w Jana Śniadeckiego obronie, (wraz z A. Janicką), w: Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego, red. A. Cetera, Warszawa 2013, s. 287-304.
62. Obraz literatury polskiej na wschodzie Europy, „Naukovi Zapiski” T. 36, Seria „Filologiczna”, Ostróg 2013, s. 94-98.
63. O efekcie interpretacyjnego domina, w: Interpretacje i reinterpretacje, red. D. Kulczycka, M. Mikołajczak, Zielona Góra 2013, s. 21-54.
64. Bezradność. Nauka – student – uniwersytet, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice 2013, s. 305-325.
65. Skrytość. Orygenejscy ludzie Elizy Orzeszkowej, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska, A. Mazur, Opole 2013, s. 65-86.
66. Szwajcaria nie zawsze poetyczna: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2013, nr 11, s. 67-93.
67. Fürst Edward Lubomirski und die literarischen Früchte seines Aufenthalts in Wien, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien“, Band 4: 2013, Wien 2013, s. 199-210.
68. Wstęp, w: A. A. Jakubowski, Wspomnienia polskiego wygnańca, j. w., Białystok 2013
69. Wstęp, w: A. E. F. Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, j., Białystok 2013
71. „Nadgrobek libertyna”. Mickiewicz – Trembecki – Prelekcje paryskie, w: „Sofijowka” Stanisława Trembeckiego – nowe spojrzenia, red. J. Kowal, M. Petro, Rzeszów 2013.
72. Wielkie stulecie Polaków. Wiek XX – koniec – lektury?, Toruń 2013, broszura, ss. 30.
73. Ilgner, w: A. Ilgner, Pieśni Triesteńskie, Kraków 2013.

PROJEKTY NAUKOWE, GRANTY:

Kontynuowanie edycji Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w 10 tomach, UwB, 2012-2016 – grant NPRH – główny wykonawca;

Edycja pism rozproszonych Zygmunta Glogera w III tomach – grant NPRH. Grant realizowany we współpracy UwB. z Książnicą Podlaską 2012–2016 – kierownik;

Pogroms. Collective Anti-Jewish Violence in the Polish Lands in the 19th and 20th Centuries, and its Impact onthe Polish – Jewish Relation. History, Memory, Identity. 2012–2016 Instytut Historii UW, uczelnie izraelskie, UW-M – wykonawca;

Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym – Uniwersytet Warszawski. 2012–2016 – wykonawca;

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza;
Stowarzyszenie Polonistyki Międzynarodowej;
Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”.

HOBBY
Mazury, Ukraina, Kino, Poezja, Wyobraźnia etc.