Mgr Jolanta Dragańska

jola

Kontakt: draganska.jolanta@gmail.com

Doktorantka na wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, działającej przy Instytucie Filologii Polskiej UwB. Członek Stowarzyszenia Naukowego „Oikoumene”.

2007-2010: Licencjat z filologii polskiej ze specjalnością kulturoznawczą i nauczycielską. Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Obrona na podstawie pracy: Projekt Nowej Kobiety w modernistycznej prozie Zofii Nałkowskiej na przykładzie powieści „Narcyza”. Promotor: dr Anna Janicka.

2010-2012: Magisterium z filologii polskiej ze specjalnością dziennikarską. Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Obrona na podstawie pracy: Ofiary otchłani. Dramaty Amelii Hertzówny w świetle psychologii Carla Gustava Junga. Promotor: prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski.

Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Jarosława Ławskiego na temat wizji historii w symbolicznym dramacie kobiecym Amelii Hertzówny, Marceliny Kulikowskiej i Zofii Wojnarowskiej.

PUBLIKACJE:

 1. Starość, młodość, zmęczenie. O dramatach Amelii Hertzówny, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, seria II: Zapisy i odczytania, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 569-590.
 2. Więźniowie „ego”. Dramaty Amelii Hertzówny w świetle psychologii głębi C. G. Junga, w: Dramat w nowych ujęciach teoretycznych. Studia slawistyczne, red. N. Maliutina, J. Ławski, Białystok-Odessa 2014, s. 235-266.
 3. Jana Augusta Kisielewskiego opowieść o „Horsztyńskim”. Propozycje lektury, w: Piękno Juliusza Słowackiego, tom III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2014–2015, s. 635-643.
 4. „Pułkownikówna” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Konteksty i znaczenia, w: Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 581-597.
 5. Amelia Hertzówna – pytania o tożsamość, w: Żydzi wschodniej Polski, seria III: Kobieta Żydowska, red. A. Janicka, J. Ławski, B. Olech, Białystok 2015, s. 407-422.
 6. Przybyszewski – Hertzówna. Filiacje estetyczne i historiozoficzne, w: Re-wizje i filiacje, red. G. Matuszek, Kraków 2015, s. 283-300.
 7. [współautorstwo wraz z dr. G. Czerwińskim] W kręgu wspomnień dyplomatycznych. Korespondencja Mustafy Aleksandrowicza i Zbigniewa Czeczota-Gawraka, „Rocznik Tatarów Polskich” 2015, seria II, tom II (XVI), s. 251-272.
 8. Stare kobiety Amelii Hertzówny, w: Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego, red. A. Janicka, B. Olech, Białystok 2016 (w przygotowaniu do druku).
 9. Debiuty dramatopisarskie na łamach „Przeglądu Tygodniowego” w latach 1866-1876, w: Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2016 (w przygotowaniu do druku).
 10. „Kobiecość poszukująca” – Kobieta Nowa. O „Narcyzie” Zofii Nałkowskiej, artykuł do tomu pokonferencyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej” na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie. Artykuł przyjęty do druku.
 11. Nowe ruchy religijne w Europie oczami młodych pozytywistów warszawskich, artykuł do tomu pokonferencyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1867” na Uniwersytecie w Białymstoku. Artykuł przyjęty do druku.
 12. Litwinka Mickiewicza, artykuł do tomu pokonferencyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dwujęzyczni pisarze Litewscy i Polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język” na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie. Artykuł przyjęty do druku.
 13. Tatarzy w literaturze – perspektywa polonistyczna, artykuł do tomu pokonferencyjnego XVII Letniej Akademii wiedzy o Tatarach w Białymstoku. Artykuł przyjęty do druku.

Udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych:

 1. 26-27 września 2013, Białystok, UwB: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Stare kobiety Amelii Hertzówny.
 2. 14-16 listopada 2013, Kraków, UJ: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przybyszewski – Re-wizje”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Przybyszewski – Hertzówna. Filiacje estetyczne i historiozoficzne.
 3. 13-14 czerwca 2014, Białystok, UwB: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi Wschodniej Polski. Edycja trzecia: Kobieta Żydowska”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Amelia Hertzówna – pytania o tożsamość.
 4. 5-6 grudnia 2014, Białystok, UwB: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Debiuty dramatopisarskie na łamach „Przeglądu Tygodniowego” w latach 1866-1876.
 5. 11-12 grudnia 2014, Grodno (Białoruś), Uniwersytet im. J. Kupały: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Kobiecość poszukująca”. O „Narcyzie” Zofii Nałkowskiej.
 6. 9 sierpnia 2015, Białystok: „Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Tatarzy w literaturze – perspektywa polonistyczna.
 7. 18-19 września 2015, Białystok: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja druga: Obraz świata, Europy i Polski – rewizje”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Nowe ruchy religijne w Europie oczami młodych pozytywistów warszawskich.
 8. 8-9 października 2015, Wilno, Szetejnie (Litwa), Litewski Uniwersytet Edukologiczny: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze Litewscy i Polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Litwinka Mickiewicza.

Praca w komitetach organizacyjnych konferencji i innych przedsięwzięć na prawach współorganizatora (m.in.) :

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”, Białystok – Konstancin – Warszawa, 30 maja – 2 czerwca 2011 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 2. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Józef Ignacy Kraszewski 1812 – 2012. Pisarz – myśliciel – autorytet”, Warszawa – Białystok – Romanów, 14 – 16 listopada 2012 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 3. I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska – Rosja – Białoruś. Perspektywy współpracy naukowej humanistów”, Białystok, 14 marca 2014 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 4. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja druga: W blasku i cieniu historii”, Białystok, 17-18 czerwca 2013 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia międzywojennego”, Białystok, 26-27 września 2013 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 6. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja trzecia: Kobieta Żydowska”, Białystok, 13-14 czerwca 2014 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 7. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja czwarta: Uczeni Żydowscy”, Białystok, 15-16 czerwca 2015 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)”, Białystok-Sokółka, 14-15 listopada 2014 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 9. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje”, Białystok, 5-6 grudnia 2014 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 10. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Edycja druga: Obraz świata, Europy i Polski – rewizje”, Białystok, 18-19 września 2015 roku; charakter udziału – sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 11. Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna „Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy”, Białystok, 20-21 listopada 2015 roku, charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Praca w projektach naukowych

 1. Wykonawca projektu NPRH (edycja II) Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach (nr rej. projektu: 11H 12 0335 81; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego).
 2. Główny wykonawca projektu NPRH pn. Młodzi pozytywiści warszawscy („Przegląd Tygodniowy” 1866-1876) – narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach (nr rej. Projektu 11H 13 0581 82; kierownik projektu: dr Anna Janicka; jedn. prowadząca: Uniwersytet w Białymstoku).
 3. Kierownik i wykonawca projektu BMN (nr rej. projektu 268): Dramaty Marceliny Kulikowskiej: gatunek, styl, idee. Badania rękopisów z Biblioteki Jagiellońskiej.

Praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach:

 1. „Życie Tatarskie: Czasopismo naukowe, literackie i społeczne poświęcone historii, kulturze, religii i życiu Tatarów – muzułmanów” – od 2015 roku; funkcja: sekretarz redakcji.
 2. Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2015 – korekta.
 3. A.Janicka, Tradycja i zmiana. Literackie modele Dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, Białystok 2015 – korekta.

Teksty popularyzatorskie/popularnonaukowe:

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja druga: Obraz świata, Europy i Polski – rewizje”. Sprawozdanie, „Bibliotekarz Podlaski” nr 2 (XXXI), 2015 (Rocznik XV), (w druku).