Archiwum konferencji

Do tej pory zorganizowaliśmy następujące konferencje:

-Sesja naukowa „Adamowi Mickiewiczowi w 190-lecie urodzin”, Białystok, 2–4
grudnia 1988.

-Sesja naukowa „Antoni Malczewski. Poeta – poemat – recepcja”. Konferencja
zorganizowana w 170. rocznicę wydania Marii, Białystok, 5–7 maja 1995 roku.

-Sesja naukowa „Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej”, Białystok, 23–26 października 1997.

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe
narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Kultura. Historia”, Białowieża, 17–19 maja 2007.

-Sesja Jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej „Wokół Straży
nocnych. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego”,
Białystok 25–26 października 2007.

-II Sesja naukowa „Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora
kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność”, Białystok, 13–14 listopada 2008.

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”, Białystok, 6–9 maja 2009.

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, kresy, wschód a idee Europy”,
Białystok, 12–14 maja 2011. PROGRAM

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji
polskiej. Idee – estetyka – język”, Białystok–Konstancin–Warszawa, 30 maja–2 czerwca 2011. PROGRAM

-I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi Wschodniej Polski”, Białystok, 19
czerwca 2012.  PROGRAM

-I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa”,
Białystok, 4–6 września 2012. PROGRAM

-Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Józef Ignacy Kraszewski –
1812–2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet”, Warszawa–Białystok–Romanów, 14–16
listopada 2012.

-II Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Dory
Kacknelson „Żydzi Wschodniej Polski. Kultura – Tradycja – Piśmiennictwo”, edycja
druga „W blasku i w cieniu historii” Białystok, 17–18 czerwca 2013. PROGRAM

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielokulturowy Świat Lenza. Historia –
Współczesność – Interpretacje”, Ełk, 11–12 października 2013. sprawozdanie (j.niemiecki)

-I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska – Rosja – Białoruś. Perspektywy współpracy naukowej humanistów”, Białystok, 14 marca 2014.

-III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”,  edycja trzecia: „Kobieta żydowska”, Białystok, 13–14 czerwca 2014. PROGRAM

-Міжнародна наукова конференція «Літературний процес:мова мистецтва і мистецтво мови» / Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: Język sztuki i sztuka języka”, Kijów (Ukraina), 18–19 września 2014.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)” / International Conference „Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (XVIth–XXIst Century)” / Международная научная конференция „Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.)”, 14-15 listopada 2014.

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja czwarta „Uczeni żydowscy”, Białystok, 15–16 czerwca 2015. PROGRAM

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język” / Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvių ir Lenkų dvikalbiai rašytojai. Bilingvizmo problema. Lietuvių ir Lenkų kultūroje. literatūra – kultūra – kalba, Wilno-Szetejnie, 8–9 października 2015. PROGRAM

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger (1845–1910). Pisarz, myśliciel, uczony: rewizje„, Białystok, 23–24 października 2015.

Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna Wschód muzułmański w literaturze polskiej”, Białystok, 20–21 listopada 2015.

-Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość imagologii”, Białymstok, 13-14 maja 2016. PROGRAM

 –Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja piąta „Judaizm środkowo- i wschodnioeuropejski”, Białystok, 20–21 czerwca 2016. PROGRAM

-Oólnopolska Konferencja Naukowa „Historia, kultura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach: od XVI do XXI wieku”, Ełk, 23 czerwca 2016. PROGRAM

-II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka i kulturowa. Idee – konteksty – interpretacje” , Odessa, 15-16 września 2016. PROGRAM

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia”, Białystok, 18-19 listopada 2016 roku.

-III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturowe”, edycja trzecia: „Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturowym”, Białystok, 4 maja 2017. PROGRAM

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ironia modernistów”, Białystok, 12–13 maja 2017.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja szósta: Żydzi  Białostoccy: od Początków do 1939 roku. Kontekst  środkowoeuropejski”, Białystok, 12–13 czerwca 2017. PROGRAM

-Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Miejsce i rola uniwersytetu w XXI wieku. Nauka – kultura – wymiar lokalny”, Białystok, 5-6 października 2017. PROGRAM

-II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku. Perspektywa komparatystyczna.W kręgu inspiracji Mickiewicza i Baranauskasa”, Wilno – Onikszty, 12-13 października 2017. PROGRAM