Dr Krzysztof Korotkich

kontakt: korotkich@gmail.comkorotkich_sr
dyżury:
czwartki – godz. 11.30-13.00 w pok. 90.

• studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku w latach 1992-1997
• obrona pracy magisterskiej na temat „Sędziwoja” J. B. Dziekońskiego pod kierunkiem prof. H. Krukowskiej (1997)
• rozprawa doktorska:”Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego” pod kierunkiem Profesor Marii Kalinowskiej (UMK, UW) – obrona w Toruniu (UMK) czerwcu 2009, recenzenci: Prof. Alina Kowalczykowa (IBL PAN) i Prof. Zbigniew Przychodniak (UAM)
• zatrudniony:
1. na stanowisku naukowo-technicznym FUW (1996-2000);
2. na stanowisku asystenta (od 2000 r.),
3. na stanowisku adiunkta (od 2010 r.)

Prowadzone zajęcia:

• historia literatury polskiej – romantyzm
• analiza dzieła literackiego
• podstawy edytorstwa / komputerowa redakcja tekstu / technologia informacyjna
• komputerowe przetwarzanie tekstu
• literatura powszechna (niemiecka, austriacka, rosyjska, francuska, angielska)
• mitologie europejskie (kulturoznawstwo)
• konwersatorium (Żyć serio i na opak. O nowych perspektywach antropologicznych romantyzmu zachodniego)
• konwersatorium (Pogranicza sztuk – malarstwo i literatura)
• konwersatorium (Idee Europy w kulturze polskiej)
• konwersatorium (Tabu w kulturze)
• seminarium licencjackie (Figury wyobraźni w literaturze polskiej od XIX wieku)

Książki:
• Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego. Obrazy – wizje – symbole, Białystok 2011
recenzja

Studia, szkice, artykuły naukowe:
• Dynamika światła i koloru w „Marii” Antoniego Malczewskiego, w: Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji „Marii”. Materiały sesji naukowej 5-7 V 1995, red. H. Krukowska, Białystok 1997.
• Romantyczne schizofrenie bohaterów (O Sędziwoju J. B. Dziekońskiego i o Fauście J. W. Goethego), w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Materiały Konferencji Naukowej – Białystok 1997 pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 1999.
• Metamorfozy Leśmianowskiego człowieka, w: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. B. Stelmaszczyk i T. Cieślaka, Kraków 2000.
• Zabawa w sen. O motywach platońskich w „Duchu jaskini” J. B. Dziekońskiego, w: Zabawa w literaturze, pod red. D. Ossowskiej i A. Rzymskiej, Olsztyn 2001.
• Credo człowieka odchodzącego. O wierszu „Poeta” Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński. Nowe spojrzenia, pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak, Toruń 2001.
• Motywy antyczne w „Duchu jaskini” J. B. Dziekońskiego, w: Antyk romantyków, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak – Toruń 2003.
• Antoniego Malczewskiego wizja „świata-teatru” (wspólnie z W. Wądołowskim), w: Antyk romantyków, pod red. M. Kalinowskiej i B. Paprockiej-Podlasiak – Toruń 2003.
• „Sędziwoj” Józefa B. Dziekońskiego jako powieść inicjacyjna, w: Proza inicjacyjna, red. W. Gutowski, E. Owczarz, Toruń 2003.
• Ignacego Pietraszewskiego podróże na Wschód. Romantyczne wizje Konstantynopola, w: Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004.
• Ikony Słowackiego. Wyobrażenia Theotokos w „Żmii”, Śnie srebrnym Salomei” i „Beniowskim”, w: Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm…, j.w.
• Zbigniewa Herberta przekraczanie tragiczności. Wizje przemijania w „Balladzie o tym, że nie giniemy”, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 845-856.
• Oswajanie śmierci. O wyobraźni poetyckiej Rainera Marii Rilkego, w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. I, Białystok 2006, seria Czarny Romantyzm.
• „Genezis z Ducha” Juliusza Słowackiego jako synteza genezyjsko-apokaliptycznej wyobraźni, w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. II, Białystok 2007.
• „Tchnienie boga Boreasza”. O apokaliptycznej wizji zimy w „Panu Tadeuszu” Juliusza Słowackiego, w: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007.
• Apokalipsa w stylu radosnej groteski. Świat kobiet w dramacie Włodzimierza Szturca „Powrót Sabinek”, w: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w literaturze XIX i XX wieku, Białystok 2008.• „Umieram niechętnie”. O śmierci w poezji Ewy Lipskiej, w: „Wiener Slavistiches Jahrbuch” pod red. A. Woldana, (2011).
• Eschatologia w poezji Jana Twardowskiego, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich, pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Białystok 2009
• „Umieram niechętnie”. O śmierci w poezji Ewy Lipskiej, w: Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej, pod red. A. Woldana, Wiedeń 2011.
• O idei sztuki w „Strażach nocnych” Klingemanna, w: Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. J. Brzozowskiego, M. Skrzypczyka i M. Stanisza, Warszawa 2012.
• „Noc w Zofiówce” Seweryna Goszczyńskiego jako romantyczny poemat o podróży wewnętrznej, w: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim, pod red. S. Makowskiego i U. Makowskiej, Warszawa 2012, s. 117-142.
• Wyobrażenia śmierci w poezji E. Lipskiej, w: Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi, pod red. Z. Rudnickiego, Poznań 2012.
• U progu apokalipsy. O kilku problemach z Bogiem w „Strażach nocnych” Bonawentury, pod red. K. Kopani, Warszawa 2012.
• Taniec jako próba inicjacji w poezji romantycznej, w: Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. S. Karpowicz-Słowikowska i E. Mikiciuk, Grańsk 2012, s. 43-56.
• Słowackiego pojedynki z Bogiem, w: Debaty Artes Liberales, pod red. M. Kalinowskiej i J. Kieniewicza, t. V, Warszawa 2012.
• „Noc w Zofiówce” Seweryna Goszczyńskiego jako romantyczny poemat o podróży wewnętrznej, w: Noc. Symbol – temat – metafora, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko, t. II, Noce niemieckie, noce polskie, Białystok 2012.
• Biblia w twórczości J. B. Dziekońskiego, w: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – pozytywizm – Młoda Polska, pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Gdańsk 2013.

Wstępy:
• Wstęp do dramatu „Powrót Sabinek” Wł. Szturca, w: „Ponadto. Pismo Naukowo-Literackie KUL-u”, Lublin 1999, nr 3.
• Wstęp (wraz z J. Ławskim), do: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, Białystok 2004.
• Wstęp (wraz z J. Ławskim), do: I i II tomu ksiąg: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. I, Białystok 2006 i 2007.
• Mit szukający prawdy. Prawda wołająca o mit, (z J. Ławskim) wstęp do księgi Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w literaturze XIX i XX wieku, Białystok 2008.

Redakcja naukowa książek:
• Bizancjum – Prawosławie – Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004
• Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. I, Białystok 2006, seria Czarny Romantyzm, ss. 748.
• Apokalipsa. Symbolika – tradycja – Egzegeza, praca pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. II, Białystok 2007, seria Czarny Romantyzm, ss. 908.
• Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej, Białystok 2007, ss. 988.
• Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w literaturze XIX i XX wieku (z J. Ławskim)
• Noc. Symbol – temat – metafora. Wokół „Straży Nocnych” Bonawentury, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko,  t. I, Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, (Białystok 2011).
• Noc. Symbol – temat – metafora, red. K. Korotkich, J. Ławski, M. Bajko, t. II, Noce niemieckie, noce polskie, (Białystok 2012).
• Piękno Słowackiego. Studia o wyobraźni i poezji, red. J. Ławski, A. Janicka, K. Korotkich (Białystok 2012)
• Przełomy, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. J. Janickiej, K. Korotkicha i J. Ławskiego (2012)
• Redakcja książki: Teodor Bujnicki. Ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. naukowa i wstęp T. Bujnicki, Białystok 2012
• Redakcja książki: M. Bajko, Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012
•„Próby. Nieregularnik Filologiczny”. Pismo Wydziału Filologicznego, 1/2013 (redaktor naczelny)

Organizacja i współorganizowanie konferencji naukowych:
Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Miejsca zakorzenienia i promieniowania kultur. II Międzynarodowa Konferencja Białystok 14-17.09.1994
Antoni Malczewski. Poeta – Poemat – Recepcja. Białystok 5-7 maja 1995 r.
Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Białystok 23-26 X 1997 r.
Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim. 22-24 XI Białystok 2001
Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu. Romantycy wobec Bizancjum. Białystok 14 VI 2002
Bizancjum. Prawosławie, tradycja wschodniochrześcijańska w literaturze Romantyzmu i Młodej Polski zrealizowanej w ramach grantu KBN nr 5 H01C 034 21 Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu w Białymstoku w dniach 29-30 września 2003 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mity antyczne (greckie, rzymskie) i bizantyjskie w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku (modernizm, Młoda Polska) w ramach realizacji grantu „Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu” we współpracy z Ośrodkiem Badan nad Tradycją Antyczną i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Białystok 25-26 czerwca 2004.
Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białowieża 17-18 maja 2007.
Wokół „Straży nocnych”. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Krukowskiej, Białystok 25-26 października 2007.
Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność, Białystok, 13-14 listopada 2008 r.
Piękno Słowackiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białystok 6-9 maja 2009 r. – współorganizator, sekretarz Komitetu Organizacyjnego.
40-lecie polonistyki białostockiej, jubileusz IFP, 25-25 marca 2010 r. –współorganizator uroczystości
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MKN „Pogranicze – Wschód – Kresy a idee Europy”, Białystok 13-14 maja 2011.
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego MKN „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji Polskiej. Idee – Estetyka – Język”, Białystok – Konstancin 30 maja – 2 czerwca 2011 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Julian Tuwim. Tradycja – Recepcje –Perspektywy badawcze, 17-18 czerwca 2013.

Udział w niektórych konferencjach naukowych:
• Świat kobiet w dramacie Włodzimierza Szturca „Powrót Sabinek”, Konferencja „Kobiety w literaturze”, Bydgoszcz 1997.
• Motywy gnostyckie w twórczości J. B. Dziekońskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gnoza i neognoza, Supraśl 7-9 maja 1999 r.
• Problem jako temat literacki w twórczości młodych, Oblicza młodości. Z problematyki pacy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, Konferencja Ogólnopolska, WSD Pieniężno – 17 marca 2001 r.
• Tysiąc twarzy Sędziwoja. O zawiłościach genologicznych powieści J. B. Dziekońskiego, Z problemów prozy – powieść inicjacyjna. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 16-18 listopada 2001 r. Toruń – Ciechocinek (IFP UMK, IFP Ak. Bydg.)
• Kamienie Herberta. Rozważania o poetyckiej filozofii ocalenia. Problem tragedii i tragizmu w aspekcie teoretycznym i historycznoliterackim, IFP UwB, Białystok 2001.
• Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śródziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Białowieża 17-18 maja 2007, na temat: Eschatologia poetycka księdza Jana Twardowskiego
• Chrześcijaństwo i humanistyka. Laudacja ku czci Profesor Haliny Krukowskiej wygłoszona z okazji wręczenia nagrody imienia Franciszka Karpińskiego, Biały-stok 27 listopada 2007.
• Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia?, z cyklu: „Zapomniany” język romantyzmu?, 12 maja 2012, Artes Liberales UW: Słowackiego pojedynki z Bogiem.
• Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, Gdańsk 26 października 2012: Biblia w twórczości Józefa Bohdan Dziekońskiego.
• Nie-popularna Osiecka. O problemach poezji uwikłanej w sławę:Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Polnische Popkultur / Slawische Popkultur, w: Polnische Akademie der Wissenschaften, Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 10-12 kwietnia 2013.
• Ogólnopolska Konferencja Naukowa Julian Tuwim. Tradycja – recepcje – perspektywy badawcze, 17-18 czerwca, Białystok 2013 – organizator.
• Koncepcja wolności w poezji Anny Achmatowej i Josifa Brodskiego, w: Беларусka-руска-польское супастауляльнае мовазнауства, літаратуразнауства,  културалогія, Witebsk 14-16 listopada 2013

Recenzje naukowe i sprawozdania:
•Recenzja książki Leszka Libery: Zraniona iluzja. O „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w Butach” Ludwiga Tiecka, Zielona Góra 2007, s. 169, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza”, Warszawa 2008.
•Sprawozdanie z MKN „Piękno Słowackiego”, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza”, Warszawa 2010.

Stypendia naukowe:
• Od 1 października 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. stypendium Herdera (Herder-Preis-Stipendium) na Uniwersytecie Wiedeńskim przyznane przez Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg.

Projekty naukowo-badawcze:
• Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat projektu badawczego Wyobraźnia apokaliptyczna Juliusza Słowackiego nr N N103 1366 33, kierownik projektu – profesor Maria Kalinowska (UMK).
• Członek Zespołu pracującego nad projektem badawczym finansowanym przez MEiNS nr 1 H01C 053 30 – Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie przy OBTA UW.
• Członek Zespołu realizującego projekt badawczy: Przekształcenia antycznych tematów,mitów i symboli w literaturze i sztuce romantyzmu i modernizmu – grant KBN nr 5 H01C 034 21
• Grant złożony (w ramach unijnego programu Ideas) wraz z dr hab. Jarosławem Ławskim:  Tendencje antydemokratyczne, autorytaryzm i demagogia w kulturach krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie). Źródła historyczne, diagnoza współczesności, pokonywanie barier międzykulturowych.

Inne:
Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Zastępca przewodniczącego Redakcji Naukowej Serii „Czarny Romantyzm”
Członek Rady Redakcyjnej Naukowej Serii Wydawniczej Colloquia Orientalia Bialostocensia
Członek Rady Redakcyjnej Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy / Pogranicza”
Członek Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej UwB – 2008-2012 r. i od 2012
Członek Senatu UwB –  od 2012 r.
zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej od X 2012