Dr Łukasz Zabielski

Pracownik naukowyŁukasz Zabielski 2015
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wykształcenie:

 • 2009–2013: Doktor nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo. Tytuł z wyróżnieniem. Obrona na podstawie rozprawy: Kajetan Koźmian w oczach wielkich romantyków polskich. Kontekst historyczny – recepcja
  – interpretacje
  . Promotor: prof. Jarosław Ławski. Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 2006–2011: Magister historii. Studia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Obrona na podstawie pracy: Bajkał
  i okolice w polskich badaniach drugiej połowy XIX wieku
  . Promotor:
  dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB;
 • 2004–2009: Magister filologii polskiej. Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Obrona na podstawie pracy: Topos Cyncynata w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku (C. Godebski, K. Koźmian, A. Mickiewicz). Promotor: prof. Jarosław Ławski;
 • 2000–2004 Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Mońkach.

Działalność naukowa:

2014 –  Redaktor naczelny „Bibliotekarza Podlaskiego. Ogólnopolskiego naukowego pisma bibliotekoznawczego i bibliologicznego”.
2013 –  Pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; stanowisko: specjalista w dziedzinie badań naukowych. Praca w Dziale Naukowym „Glogerianum” Książnicy Podlaskiej.
2009 –  Stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
w Białymstoku.

MONOGRAFIE, Artykuły i opracowania naukowe:

Monografia:

 • Ł. Zabielski, Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy, Kraków 2015.

Artykuły i recenzje naukowe:

 • Cyncynat polski. O „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana i „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, w: Symbol – temat – metafora, t. 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, red. M. Bajko, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2011, ss. 32.
 • „Białostockie ścieżki wspomnień…”. Poetycka wizja miasta w twórczości Mieczysława Czajkowskiego, w: Alfabet Białegostoku, red. E. Limberger, K. Sawicka-Mierzyńska, K. Szymborska, Białystok 2011, ss. 12.
 • „Polityczny i literacki zbrodniarz”. Okiem Kajetana Koźmiana, w: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. I. Jokiel, M. Burzka-Janik, Opole 2012, ss. 18.
 • „Uwiędłe listki na spróchniałym drzewie”. Starość (według) Kajetana Koźmiana, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, seria II: Zapisy i odczytania, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 28.
 • W walce o godność. Wokół pamiętników ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej, w: Wysiedlenia – losy – świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 18.
 • Kajetan Koźmian z perspektywy literackiego renegata Franciszka Morawskiego, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 12.
 • Między oświeceniem a romantyzmem – reinterpretacje, [Rec. Elżbieta Dąbrowicz, Galeria Ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800–1861, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2009], w: „Bibliotekarz Podlaski”, R. XIII, nr 1(XXVI), Białystok 2013, ss. 10.
 • Juliusz Słowacki i „niemi” klasycy warszawscy, w: „Kijowskie Studia Polonistyczne”, T. XXIV, Kijów 2014, ss. 16.
 • Olimp i Polska. Religia w „Stefanie Czarnieckim” Kajetana Koźmiana, w: „Tematy i Konteksty” (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury) 2014, nr 4 (9), ss.18. Artykuł dostępny online pod adresem: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_9/L.Zabielski_tik9.pdf
 • Nowy głos w sprawie dziesięciowiekowego sporu [Rec. U. Cierniak, Wiara i władza. Wokół sporu o katolicyzm i chrześcijańską Europę w dziewiętnastowiecznej myśli i literaturze rosyjskiej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, ss. 362], w: „Wiek XIX Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2014, R. VII (XLIX), s. 506-512.
 • Codzienność (w) XIX-wiecznej powieści. Przypadek Kraszewskiego [Rec. Agnieszka Czajkowska, Kraszewski nieubrany. Szkice, Seria: Studia o literaturze XIX i XX wieku, t. III, Częstochowa 2012, ss. 176], w: „Pamiętnik Literacki” 2015, R. CVI, z. 2, s. 246-250.
 • Słowiańszczyzna Glogera. Uwagi nad warsztatem badawczym starożytnika, w: Przestrzenie dialogiczne. Zbiór jubileuszowy. 40 lat polonistyki na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim, red. C. Iwanowa, A. Janicka, J. Tambor, L. Kostowa, Wyd. Faber, Wielkie Tyrnowo 2015. [W druku.]
 • XIX-wieczny antywalterskotyzm polski: Aleksander Bronikowski i Józef I. Kraszewski, w: Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 509-528.
 • O pewnym wileńskim żarcie na serio [ Aron Pirmas, Pisma zebrane, oprac. Tadeusz Bujnicki, Kraków: Collegium Columbinum, 2013, ss. 129], w: „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 2 (XXIX), s. 133-137.
 • „Ukraiński smak” w „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana, w: Лiтературний процес: методологiа, iмена, тенденцiï, „Збiрник наукових праць (фiлологiчнi науки)”, № 4, Киïв 2014, с. 44-54. Artykuł dostępny online pod adresem internetowym:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Litpro_2014_4_13.pdf
 • „My podobni wam, starcze”. O relacji Cypriana Norwida i Kajetana Koźmiana, w: „Kijowskie studia polonistyczne” 2015, t. XXVI, s. 279-296.
 • O źródłach lęku klasyków. Franciszek Wężyk i jego „O poezji dramatycznej”; artykuł do tomu pokonferencyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej” na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie; status artykułu: wysłany, poddany redakcji, w druku.
 • Franciszek Wężyk – Edward Lubomirski. Prolegomena do dziejów preromantycznego synkretyzmu literackiego, artykuł wysłany do czasopisma „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”. Status: po wstępnej redakcji, w recenzji.
 • „Anioł-Duch z tamtego świata” czy starzec o „szatańskim rodowodzie”? O Słowackim i „ojcach” raz jeszcze; w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 613-620.
 • Tragizm, w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, Wydawnictwo UMK: Toruń 2016 [status tekstu: po recenzjach, przyjęte do druku].
 • Na marginesie antropologii teatru. O dwóch recenzjach „Księżnej Jerzowej” A. Dumasa (syna), w: Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015 [W druku].

Redakcja naukowa oraz opracowania:

 • Piękno Juliusza Słowackiego, Seria II: Universum, red. naukowa J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 780.
 • Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, Białystok 2013, ss. 800.
 • Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria II: Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013, ss. 750.
 • Wysiedlenia – Losy – Świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 567.
 • August Ernst Friedrich Klingemann, Tragedia w pięciu aktach, przekład i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego, wydanie polsko-niemieckie, redakcja tomu, opracowanie tekstu, przypisy i bibliografia Ł. Zabielski, wprowadzenie J. Ławski, S. Dietzsch, L. Libera, M. Kopij-Weiß, Białystok 2013, ss. 402.
 • Tadeusz Bujnicki, Na pograniczach, kresach i poza granicami. Studia, opracowanie tekstu i redakcja tomu M. Siedlecki i Ł. Zabielski, Białystok 2014, ss. 420.
 • Renata Majewska, Arkadia Północy. Mity eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, red. tomu Ł. Zabielski, Białystok 2013.
 • August Antoni Jakubowski, Wspomnienia polskiego wygnańca, wydanie polsko-angielskie, przekład, wstęp, redakcja tomu J. Ławski i P. Oczko, bibliografia, przypisy, ilustracje, nota wydawnicza Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 158.
 • Gloger, Pisma rozproszone, t. 1: 1863 – 1876, red. J. Ławski i J. Leończuk, wstęp J. Ławski, G. Kowalski, opracowanie tekstów i przypisy G. Kowalski i Ł. Zabielski, Białystok 2014, ss. 896.
 • Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015.
 • Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, ss. 710.

Udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych:

 • 19-20 marca 2010, Białystok: Studencko-doktorancka, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Alfabet Białegostoku”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: „Białostockie ścieżki wspomnień…”. Poetycka wizja miasta w twórczości Mieczysława Czajkowskiego;
 • 25-26 listopada 2010, Opole: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych”, Uniwersytet Opolski, Katedra Literatury Polskiej i Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Polityczny i literacki zbrodniarz. Okiem Kajetana Koźmiana;
 • 4-6 września 2012, Białystok: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: W walce o godność. Wokół pamiętników ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej;
 • 14-16 listopada 2012, Warszawa – Białystok – Romanów: Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa: „Józef Ignacy Kraszewski 1812 – 2012. Pisarz – myśliciel – autorytet”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: XIX-wieczny antywalterskotyzm polski: A. Bronikowski i J.I. Kraszewski;
 • 13-14 maja 2014, Wielkie Tyrnowo (Bułgaria): Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie Dialogu”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Słowiańszczyzna w perspektywie publicystyki Zygmunta Glogera (1867–1910);
 • 29-30 maja 2014; Siedlce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W soczewce” Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Dwie wizualności teatralne: II i IV część „Dziadów” Mickiewicza – „Faust” Klingemanna w przekładzie ks. Lubomirskiego;
 • 18-19 września 2014; Kijów (Ukraina): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: język sztuki a sztuka języka”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Ukraiński smak” w „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana;
 • 5-6 grudnia 2014; Białystok: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Figury „innego”: Kronika Zagraniczna w „Przeglądzie Tygodniowym”.
 • 11-12 grudnia 2014; Grodno (Białoruś): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Wątki romantyczne w krytycznych pismach Zofii Nałkowskiej;
 • 11-12 września 2015; Mińsk (Białoruś): Мiжнародная Навуковая Канферэнцыя «Беларуска-польскiа лiтаратурныя ўзаемасувязi: праблемы iмагалогii» (Хораўскiя цытаннi): uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Preromantyzm w optyce Edwarda Lubomirskiego: „Obraz historyczno-statystyczny Wiednia”;
 • 21-24 września 2015; Kijów-Humań (Kijów): Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tradycja – współczesność pogranicza: piśmiennictwo, oświata, historia”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Youngizm, sentymentalizm, preromantyzm. Wokół początków „epoki wieszczów” w Polsce;
 • 8-9 października 2015; Wilno, Szetejnie (Litwa): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze Litewscy i Polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Słyszeliście, panie bracie…” O Jana Czeczota „Śpiewkach o dawnych Litwinach”;
 • 23-24 października 2015; Białystok: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845 – 1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Ziemianina portret własny. O Koźmiana i Glogera ethosie dobrego gospodarza.

Praca w komitetach organizacyjnych konferencji i innych przedsięwzięć na prawach współorganizatora:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12 – 14 maja 2011 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”, Białystok – Konstancin – Warszawa, 30 maja – 2 czerwca 2011 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa”, Białystok, 4 – 6 września 2012 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Józef Ignacy Kraszewski 1812 – 2012. Pisarz – myśliciel – autorytet”, Warszawa – Białystok – Romanów, 14 – 16 listopada 2012 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • I Międzynarodowa Kongerencja Naukowa „Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza”, Ełk, 11 – 12 października 2013; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska – Rosja – Białoruś. Perspektywy współpracy naukowej humanistów” (14 marca 2014, Białystok): charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja trzecia: „Kobieta Żydowska” (13-14 czerwca 2014, Białystok): charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: język sztuki a sztuka języka” (18-19 września 2014): charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), Białystok – Sokółka 14-15 listopada 2014; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje” (5-6 grudnia 2014); charakter udziału – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Edycja druga: Obraz świata, Europy i Polski – rewizje, Białystok, 18-19 września 2015 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – Kultura – Język”, Wilno – Szetejnie, 8-9 października 2015 roku; charakter udziału – chłonek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845 – 1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”; 23-24 października 2015; Białystok; charakter udziału – sekretarz Konferencji.

Praca w projektach naukowych (badania, granty):

 • od marca 2013 roku: główny wykonawca projektu NPRH (edycja II) Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach (nr rej. projektu: 11H 12 0335 81; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego).
 • Od 2013 roku: wykonawca projektu NPRH pn. Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w dziesięciu tomach (nr rej. projektu: NPRH: 0003/NPRH2/H11/81/2013; kierownik projektu: dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB).
 • Od 2014 roku: główny wykonawca projektu NPRH pn. Młodzi pozytywiści warszawscy („Przegląd Tygodniowy” 1866-1876) – narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach (nr rej. Projektu 11H 13 0581 82; kierownik projektu: dr Anna Janicka; jedn. Prowadząca: Uniwersytet w Białymstoku).

Praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach:

 • Naukowy Projekt Wydawniczy – Seria „Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie”; funkcja: członek Redakcji Serii;
 • Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia”; funkcja: członek Redakcji Serii;
 • Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”; funkcja: członek Redakcji Serii;
 • „Bibliotekarz Podlaski: ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne” – recenzowane czasopismo naukowe z międzynarodową radą naukową i recenzencką – funkcja: redaktor naczelny; odpowiedzialny także za: korekty, opracowanie graficzne etc.

Wykłady, spotkania naukowe:

 • 06.2015 – Wygłoszenie wykładu podczas spotkania z cyklu „Otwarte Colloquia Filologiczne”, organizowanego przez Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”. Tytuł wykładu: Mickiewicz niekanoniczny. O problemach warszawskich klasyków z romantyzmem.