Dr Małgorzata Burzka-Janik

Burzka-JanikW kręgu jej zainteresowań znajdują się: problematyka domu i bezdomności w twórczości polskich romantyków, jak również polska poezja najnowsza. Opublikowała książki pod tytułem: W poszukiwaniu centrum. Dom i poetycka bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza (Opole 2009) oraz „Tyle naraz świata.”. Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej (Opole 2012). Teksty o literaturze doby romantyzmu i literaturze współczesnej publikowała w pracach zbiorowych oraz tomach pokonferencyjnych. Obecnie przygotowuje opracowanie Poematów Tomasza Augusta Olizarowskiego w ramach projektu: Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w X tomach.


Zainteresowania naukowe
Literatura polska XIX i XX wieku, literatura powszechna, literatura dla młodego odbiorcy, antropologia kultury, metodologia badań literaturoznawczych, życie codzienne jako kategoria literacka i badawcza, przestrzeń w kulturze i literaturze.

Prace zwarte:
W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickiewicza, Opole 2009.
„Tyle naraz świata…” Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej, Opole 2012.

Artykuły naukowe i recenzje:

Obecność nieobecności. „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej. Próba egzegezy, [w:] Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej, pod. red. A. Gleń i P. Kowalski, Opole 2001.
Dramat mieszkańca krainy Ulro poszukującego centrum. Profesor Florian Śmieja jako poeta emigracyjny, [w:] Emigracyjna literatura czeska i polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, pod. red. L. Martinek, M. Tichy, Opava 2002.
Na granicy dwóch teatrów: mniejszego i wielkiego
codziennego. Wokół „Wrażeń z teatru” Wisławy Szymborskiej, [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia, red. P. Kowalski, Opole 2002.
Ewa z żebra, Wenus z Milo, Minerwa z głowy Jowisza. Trzy oblicza jeden portret, czyli obraz kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej, „Kwartalnik Opolski” 2003, nr 4.
Wzmacnianie świata w istnieniu. Odkrywanie istoty wolności. Twórczość poetycka Bronisława Maja, [w:] Czeska i polska literatura drugiego obiegu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Opavie w dniach 13-14 XI 2002, pod. red. L. Martinek, M. Tichy, Opava 2004.

Recenzja książki Mirosława Lenarta pt. Spór duszy z ciałem i inne wierszowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej, Opole 2002 („Kwartalnik Opolski” 2004, nr 1).
Podmiotowość zdegradowana. O „Siłaczce” Stefana Żeromskiego, [w:] Korowód idei i metod, pod. red. G. Kubski, M. Mikołajczyk, Zielona Góra 2006.
Mickiewiczowskie doświadczenie śmierci w przestrzeni domu, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna antropologia kultury humanistyka, Vol. XII, pod. red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2007.

Recenzja książki pt.  Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, pod. red. P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, Opole 2007 („Kwartalnik Opolski” 2007, nr 4).

Ukryta mowa o przemijaniu i starości. „Muzeum” Wisławy Szymborskiej. Próba eksplikacji, [w: ] Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze, pod. red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2008.

Śmierć jako spełnienie, czyli jak umierał Jacek Soplica, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna antropologia kultury humanistyka, Vol. XII, pod. red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 2008.
Podążając za Eurydyką. O trenach Andrzeja Mandaliana z tomu „Strzęp całunu”, „Kwartalnik Opolski” 2008, nr 3-4, s. 35-47.
Mickiewiczowskie powroty do domu, [w:] Domu literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opawa 14-15 listopada 2006, Opava 2009.
Marian Wańczowski, Mirosław Lenart, Księga żałoby i śmierci, współpraca naukowa: M. Burzka-Janik, M. Kawa, E. Maciesowicz, M. Szladowski, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2009.
Dialog z tradycją romantyzmu w praktyce szkolnej, [w:] Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, pod. red. B. Myrdzik, E. Dunaj, Lublin 2010.
Wokół tekstu Wisławy Szymbroskiej pt. „Fotografia z 11 września”. Próba eksplikacji, [w:] Uczeń w świecie języka i tekstów, pod. Red. J. Nocoń i E. Łuckiej-Zając, Opole 2010.
Archetyp podróży ku centrum w „Małej syrence” Hansa Christiana Andersena, [w:]Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży, pod red. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Opole 2010.
Mickiewicza i Słowackiego senne marzenie o chacie krytej strzechą, [w:]Rzeczpospolita domów. Chaty, Tom II, pod red. K. Krawiec-Złotkowskiej, Słupsk 2010.

Intertekstualna lektura „Miss Annabelle Lee” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:]Jestem więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2012.
„Konrad Wallenrod” czytany w kontekście idei kozła ofiarnego, [w:] Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod. red. I. Jokiel i M. Burzki-Janik, Opole 2012.
Film dokumentalny w roli kontekstu interpretacyjnego w szkolnym czytaniu poezji, [w:] Tekst edukacyjny, pod. red. J. Nocoń, A. Tabisz, Opole 2013.
„Kaszmirowa kamizelka” kontra „zagonowa kapota”, czyli autoportret dandysa w listach Słowackiego, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. II, Universum, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013.


Książki redagowane:

Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod. red. I. Jokiel,  M. Burzki-Janik, Opole 2012.