Dr Marcin Bajko

marcin bajko

Adiunkt w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód Zachód” IFP UwB.
Absolwent białostockiej polonistyki (studia w latach 2000–2005).

 

Magisterium:

 • „Wizja kultury w twórczości Tadeusza Micińskiego” (czerwiec 2005, promotor dr Zbigniew Suszczyński, recenzent prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak).

Doktorat:

 • „Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu I wojny światowej. Kontekst polski i europejski” (wrzesień 2013, promotor prof. dr hab. Jarosław Ławski, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Gutowski, prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel).

Zainteresowania badawcze:

 • Pisarstwo Tadeusza Micińskiego w kontekście literatury romantycznej i młodopolskiej; religijność i antropologia Młodej Polski; twórczość Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, „czarny romantyzm”; Wschód i Zachód w literaturze modernizmu, mitologie, religie, antropotanatologia.

Prowadzone zajęcia

(rok akademicki 2017/2018):

 

Kulturoznawstwo:

 • Mitologie europejskie (I rok I stopnia);
 • Historia kultury (I rok I stopnia);
 • Śmierć i zło w kulturze (konwersatorium, I rok i stopnia).

PUBLIKACJE

Książki:

 • Wstęp, w: T. Miciński, Walka o Chrystusa, wstęp, oprac. tekstu i przypisy M. Bajko, Białystok 2011.
 • Heroiczna Apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012. (Tom wyróżniony w Konkursie o Nagrodę Konrada i Marty Górskich [w edycji za lata 2011-2012] organizowanym przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu).
 • „Sny niezwykłe o Polsce i o Europie”. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego w progu Pierwszej Wojny Światowej, Kraków 2015.
 • Gdziekolwiek być, widzieć i… opisywać. Miciński „wojażer-publicysta” [wstęp], w: T. Miciński, Pisma rozproszone, red. naukowa M. Bajko i J. Ławski, tom I: Eseje i publicystyka 1896–1908, wstęp, opracowanie tekstów i przypisy M. Bajko i W. Gutowski, Białystok 2017.
 • Słowacki i spadkobiercy. Studia i szkice, Białystok 2017.

Wybrane artykuły:

 • Tadeusz Miciński wobec Starego Testamentu. Wybrane zagadnienia, w: Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013.
 • Tadeusz Miciński wobec kwestii żydowskiej. Dopowiedzenia, w: Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia, red. A. Czyż, M. Pliszka, S. Sobieraj, Siedlce 2016.
 • Islam, Turcy i Tatarzy w pismach Tadeusza Micińskiego, w: Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2016. Artykuł w wersji tatarskojęzycznej opublikowany jako: Тадеуш Мицинский хатларында ислам, төрекләр һәм татарлар, „Фәнни Татарстан” 2017. № 1.
 • Bardziej polski niż sami Polacy. O młodopolskiej twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego, w: Zagadnienia bilingwizmu, pod. red. Ł. Zabielskiego, Seria 1, Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. naukowa A. Baranow i J. Ławski, Vilnius – Białystok 2017.
 • Tadeusz Miciński i Bułgarzy. O nieznanym rosyjskim artykule pisarza, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, z. 3.
 • Okrucieństwo ducha w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, z. 4.
 • Publicystyka Tadeusza Micińskiego w latach Wielkiej Wojny, w: Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, wstęp J. Ławski red. naukowa M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017

Recenzje:

 • P. Sobolczyk, Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii, „Adam Marszałek”, Toruń 2005, w: „Pamiętnik Literacki”, 2007, z. 2.
 • R. Stańczak, Elementy Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 2011.
 • „Heptameron” pomiędzy francuskim średniowieczem a renesansem, „Bibliotekarz Podlaski” R. 15, nr 2 (2014). [rec. książki: Małgorzata d’Angoulêm, Heptameron. Siedemdziesiąt opowiadań, czyli francuski „Dekameron”. Kraków, 2012].

Redakcja tomów:

 • Noc. Symbol – temat – metafora, tom 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2011.
 • Noc. Symbol – temat – metafora, tom 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.
 • Proza Tadeusza Micińskiego. Studia, wstęp J. Ławski red. naukowa M. Bajko, W. Gutowski, J. Ławski, Białystok 2017
 • Tadeusz Miciński, Pisma rozproszone, red. naukowa M. Bajko i J. Ławski, tom I: Eseje i publicystyka 1896–1908, wstęp, opracowanie tekstów i przypisy M. Bajko i W. Gutowski, Białystok 2017.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH I ORGANIZACYJNYCH:

 • Kierownik grantu NPRH (nr 1aH 15 0322 83): „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka”, realizowanego w latach 2016–2019.
 • Członek Zespołu pracującego nad projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (1H01C 053 30) – „Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie” przy OBTA UW.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I ogólnopolskiej konferencji naukowej Ironia modernistów, 12-13.05. 2017, Białystok, UwB.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Piękno Słowackiego”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 6-9 maja 2009.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”. Białystok –Konstancin – Warszawa 30 maja-2 czerwca 2011.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”. Białystok, 12-14 maja 2011.
 • Członek Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”.
 • Członek redakcji periodyku Wydziału Filologicznego UwB – „Próby. Nieregularnik Literacki”.

KONFERENCJE (WYBÓR)

 • „Dziedzictwo Bizancjum. Prawosławie, tradycja wschodnio-chrześcijańska w literaturze Romantyzmu i Młodej Polski” (29-30– IX 2003 r., Wydział Filologiczny UwB i Centrum Kultury Prawosławnej). Referat: „Kresy, Bizancjum i życie nowe w Wicie Tadeusza Micińskiego”.
 • Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja Jubileuszowa dedykowana Prof. Halinie Krukowskiej, Białystok, 25-26 października 2007 r. Referat: „Faust modernistyczny. Wokół dialogu ››Faust i Mefistofeles‹‹” Jerzego Żuławskiego”.
 • „Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim”, Warszawa, 9-10 listopada 2007 r. (Instytut Literatury Polskiej UW, Zakład Literatury Romantyzmu). Referat: Ukraińskie wierzenia ludowe w „Marii” Antoniego Malczewskiego.
 • „Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej”, Lublin (UMCS) 22-23 kwietnia 2008 r. Referat: „Nacjonalizm i kosmopolityzm. Tadeusza Micińskiego walka o Polskę”.
 • „Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność”, Białystok,13-14 listopada 2008 r. Referat: „››Patrząc w smętne oczy dziada‹‹. Starość widziana oczyma 33-letniego Juliusza Słowackiego”.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów” pod hasłem: Chata, Akademia Pomorska w Słupsku, 27-28 kwietnia 2009 r. Referat: „Chata – konkret i symbol – w ››Nietocie‹‹ i ››Xiędzu Fauście‹‹ Tadeusza Micińskiego”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 6-9 maja 2009 (w Komitecie Organizacyjnym).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”. Białystok – Konstancin – Warszawa 30 maja-2 czerwca 2011. Referat: „Żeromski o Micińskim, Miciński o Żeromskim”.
 • Konferencja Naukowa: „Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm –Młoda Polska”, Gdańsk 26.10.2012, Uniwersytet Gdański; referat: „Tadeusz Miciński wobec Starego Testamentu”.
 • Seminarium naukowe „Czytać Tadeusza Micińskiego. Sto lat od wydania „Xiędza Fausta” – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 17 czerwca 2013; referat: „Tadeusz Miciński wobec kwestii żydowskiej. Dopowiedzenia”.
 • Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, 19.09.2014, Uniwersytet Gdański; referat: „Tadeusza Micińskiego zmagania z Rosją”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy”. Wilno, 8-9 października 2015 r. Referat: „Bardziej polski niż sami Polacy. O młodopolskiej twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego”.
 • Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość imagologii”, Białymstok, 13-14 maja 2016. Referat: „Tadeusz Miciński i Bułgarzy. O nieznanym rosyjskim artykule pisarza”.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka i kulturowa. Idee – konteksty – interpretacje” , Odessa, 15-16 września 2016. Referat: „Odessa i Morze Czarne w twórczości Tadeusza Micińskiego”.
 • Homo ridens w tragicznym świecie. Strach i śmiech w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, 24-25.03.2017, Toruń, UMK. Referat: „Śmiech jako metoda na lęk przed zgonem w Śmierci Ignacego Dąbrowskiego”.
 • I ogólnopolska konferencja naukowa: Ironia modernistów, 12-13.05. 2017, Białystok, UwB. Referat: „Ironiczne pasje Stanisława Ludwika Licińskiego”.
 • Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku. Perspektywa komparatystyczna. W kręgu inspiracji Mickiewicza i Baranauskasa, 12-13.10. 2017, Wilno – Onikszty, Litewski Uniwersytet Edukologiczny. Referat: „Tadeusza Micińskiego wizja Litwy i Litwinów u progu I wojny światowej”.