Dr Marcin Bajko

marcin bajkoAdiunkt w KBF „Wschód Zachód” IFP UwB.
Absolwent białostockiej polonistyki (studia w latach 2000–2005).

Praca magisterska:

 • „Wizja kultury w twórczości Tadeusza Micińskiego” (czerwiec 2005, promotor dr Zbigniew Suszczyński, recenzent prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak).

Rozprawa doktorska:

 • „Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu I wojny światowej. Kontekst polski i europejski” (wrzesień 2013, promotor prof. dr hab. Jarosław Ławski, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Gutowski, prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel).

Zainteresowania badawcze:

 • Pisarstwo Tadeusza Micińskiego w kontekście literatury romantycznej i młodopolskiej; religijność i antropologia Młodej Polski; twórczość Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, „czarny romantyzm”; literatura oświecenia w kontekście filozoficznym; Wschód i Zachód w literaturze modernizmu, mitologie, religie.

Prowadzone zajęcia

(rok akademicki 2015/2016):

Kulturoznawstwo:

 • Mitologie europejskie (ćw., I rok I stopnia)
 • Historia kultury (ćw., I rok I stopnia)
 • Śmierć i zło w kulturze (konwersatorium, I rok i stopnia)

Filologia polska:

 • Technologia informacyjna (lab., III rok I stopnia)

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Książki:

 • Wstęp, w: T. Miciński, Walka o Chrystusa, wstęp, oprac. tekstu i przypisy M. Bajko, Białystok 2011.
 • Heroiczna apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego, Białystok 2012. (Tom wyróżniony w Konkursie o Nagrodę Konrada i Marty Górskich [w edycji za lata 2011-2012] organizowanym przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu).
 • „Sny niezwykłe o Polsce i o Europie”. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego w progu Pierwszej Wojny Światowej, Kraków 2015.

Artykuły i studia:

 • Wątki grecko-bizantyńskie w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, w: Filhellenizm w Polsce. Wybrane tematy, red. M. Borowska, M. Kalinowska, K. Tomaszuk, Warszawa 2012.
 • Ukraińskie wierzenia ludowe w „Marii” Antoniego Malczewskiego, w: „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. S. Makowski, U. Makowska i M. Nesteruk, Warszawa 2012.
 • Obraz Greka w powieściach „bałkańskich” Tomasza Teodora Jeża. Rekonesans, w: Filhellenizm w Polsce. Rekonesans, red. M. Borowska, M. Kalinowska, J. Ławski, K. Tomaszuk, Warszawa 2007.
 • Symbolika ognia w „Śnie srebrnym Salomei” Juliusza Słowackiego, w: Symbolika mistyczna w poezji romantycznej Słowacki i inni, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2009.
 • Demonizm i „znicestwienie” w „Zamku kaniowskim” Seweryna Goszczyńskiego, w: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. M. Sokołowski i J. Ławski, Białystok – Warszawa 2009.
 • Wokół dialogu „Faust i Mefistofeles” Jerzego Żuławskiego, w: Noc. Symbol – Temat– Metafora. Tom 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.
 • Tadeusz Miciński wobec Starego Testamentu. Wybrane zagadnienia, w: Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013.
 • „Patrząc w smętne oczy dziada”. Starość według 33-letniego Juliusza Słowackiego, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, t. 2, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, J. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013.
 • Żeromski o Micińskim, Miciński o Żeromskim, w: Żeromski. Piękno i wolność, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, I.E. Rusek, G. Czerwiński, Białystok – Rapperswil 2015.

Recenzje:

 • P. Sobolczyk, Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii, „Adam Marszałek”, Toruń 2005, w: „Pamiętnik Literacki”, 2007, z. 2.
 • R. Stańczak, Elementy Kabały żydowskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 2011.

Redakcja tomów:

 • Noc. Symbol – temat – metafora, tom 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2011.
 • Noc. Symbol – temat – metafora, tom 2: Noce polskie, noce niemieckie, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2012.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH I ORGANIZACYJNYCH:

 • Kierownik grantu NPRH (nr 1aH 15 0322 83): „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka”, realizowanego w latach 2016–2019.
 • Członek Zespołu pracującego nad projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (1H01C 053 30) – „Filhellenizm romantyków – specyfika polska i konteksty europejskie” przy OBTA UW.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Piękno Słowackiego”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 6-9 maja 2009.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”. Białystok –Konstancin – Warszawa 30 maja-2 czerwca 2011.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”. Białystok, 12-14 maja 2011.
 • Członek Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”.
 • Członek redakcji periodyku Wydziału Filologicznego UwB – „Próby. Nieregularnik Literacki”.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 • „Dziedzictwo Bizancjum. Prawosławie, tradycja wschodnio-chrześcijańska w literaturze Romantyzmu i Młodej Polski” (29-30– IX 2003 r., Wydział Filologiczny UwB i Centrum Kultury Prawosławnej). Referat: „Kresy, Bizancjum i życie nowe w Wicie Tadeusza Micińskiego”.
 • Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Romantyzm polski i europejski wobec romantyzmu niemieckiego. Sesja Jubileuszowa dedykowana Prof. Halinie Krukowskiej, Białystok, 25-26 października 2007 r. Referat: „Faust modernistyczny. Wokół dialogu ››Faust i Mefistofeles‹‹” Jerzego Żuławskiego”.
 • „Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim”, Warszawa, 9-10 listopada 2007 r. (Instytut Literatury Polskiej UW, Zakład Literatury Romantyzmu). Referat: Ukraińskie wierzenia ludowe w „Marii” Antoniego Malczewskiego.
 • „Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej”, Lublin (UMCS) 22-23 kwietnia 2008 r. Referat: „Nacjonalizm i kosmopolityzm. Tadeusza Micińskiego walka o Polskę”.
 • „Starość. Zagadnienie antropologiczne, temat literacki, metafora kultury. Konfrontacje: Antyk – Romantyzm – Współczesność”, Białystok,13-14 listopada 2008 r. Referat: „››Patrząc w smętne oczy dziada‹‹. Starość widziana oczyma 33-letniego Juliusza Słowackiego”.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita domów” pod hasłem: Chata, Akademia Pomorska w Słupsku, 27-28 kwietnia 2009 r. Referat: „Chata – konkret i symbol – w ››Nietocie‹‹ i ››Xiędzu Fauście‹‹ Tadeusza Micińskiego”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Piękno Słowackiego”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 6-9 maja 2009 (w Komitecie Organizacyjnym).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”. Białystok – Konstancin – Warszawa 30 maja-2 czerwca 2011. Referat: „Żeromski o Micińskim, Miciński o Żeromskim”.
 • Konferencja Naukowa: „Biblia w literaturze polskiej: Romantyzm – Pozytywizm –Młoda Polska”, Gdańsk 26.10.2012, Uniwersytet Gdański; referat: „Tadeusz Miciński wobec Starego Testamentu”.
 • Seminarium naukowe „Czytać Tadeusza Micińskiego. Sto lat od wydania „Xiędza Fausta” – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 17 czerwca 2013; referat: „Tadeusz Miciński wobec kwestii żydowskiej. Dopowiedzenia”.
 • Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, 19.09.2014, Uniwersytet Gdański; referat: „Tadeusza Micińskiego zmagania z Rosją”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy”. 8-9 października 2015 r. Referat: „Bardziej polski niż sami Polacy. O młodopolskiej twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego”.